Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
course
Filter by Categories
teacher
Uncategorized
บทความ
ประกาศ

รศ.ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช

 • Faculty:Faculty of Information Sciences and Technology
 • Degrees:Doctor of Philosophy, Computer Science and Engineering, The University of New South Wales, AUSTRALIA (ทุน Australian Postgraduate Research Awards และ Dean’s Scholarship), วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์), สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) (ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย), วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – อิเล็คทรอนิคส์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Assoc. Prof. Werasak Kurutach
werasak@mut.ac.th


ประวัติส่วนตัว

 • ตำแหน่งทางบริหาร : รองอธิการบดี
 • ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
 • ห้องพัก : Q302
ประวัติการศึกษา 
 • พ.ศ. 2527:  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – อิเล็คทรอนิคส์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • พ.ศ. 2530:  วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์), สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) (ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย)
 • พ.ศ. 2538:  Doctor of Philosophy, Computer Science and Engineering, The University of New South Wales, AUSTRALIA (ทุน Australian Postgraduate Research Awards และ Dean’s Scholarship)
ตำแหน่งงานประจำปัจจุบัน
 • รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • อนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • อนุกรรมการทำงานกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาในต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย 
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
 • อนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการออกแบบการบันทึกและประมวลผลข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
 • กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • ที่ปรึกษาสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย  
 • ที่ปรึกษาการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมธนารักษ์
ตำแหน่งงานที่ผ่านมา
 • อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   (สมัยท่านศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม เป็นรัฐมนตรีฯ)
 • อดีตอนุกรรมาธิการศึกษาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (ในคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  สารสนเทศและการสื่อสาร)
 • อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • อดีตที่ปรึกษา คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • อดีตกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • อดีตคณบดี คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (พ.ศ. 2545-2559)
 • อดีตประธานคณะกรรมการก่อตั้งสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2554)
 • อดีตหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • อดีตอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กสทช
 • อดีตที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มูลนิธิสถาบันธนารักษ์ศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดขอตำแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย (IQA)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบบทความวิจัยและบทความวิชาการของวารสารทั้งระดับชาติและนานาชาติ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากย์หลักสูตรด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการข้อมูล ศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูล และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
สายงานที่ชำนาญ
 • การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Management) 
 • การวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Strategic Planning for IT)
 • ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)
 • ฟัซซี่ลอจิกและการประยุกต์ใช้งาน (Fuzzy Logic and Its Applications)
 • การประมวลผลภาพ (Image Processing)
วิทยากรบรรยาย
 1. วิทยากรประจำบรรยายเรื่อง วิชาชีพอาจารย์: บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณ  และ การสอนยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ของทุกปี)
 2. วิทยากรบรรยายเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเพื่อสู่ความเป็นเลิศ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (17 ก.พ. 2560)
 3. วิทยากรบรรยายเรื่อง หัวข้อวิจัยทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (21 ม.ค. 2558)
 4. วิทยากรบรรยายเรื่อง การเขียนผลงานทางวิชาการให้มีคุณภาพเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ที่มหาวิทยาราชภัฏอุบลราชธานี (16 ก.พ. 2554), มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (22 มี.ค. 2555), มหาวิทยาราชภัฏสกลนคร (27 ส.ค. 2557) มหาวิทยาราชภัฏสุราษฎร์ธานี (2 ก.พ. 2558) 
 5. วิทยากรร่วมบรรยายเรื่อง ยุทธศาสตร์ของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศแห่งชาติและการส่งเสริมของภาครัฐ ในงาน Thailand Research Expo 2011 จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ (27 ส.ค. 2554)
 6. วิทยากรบรรยายเรื่อง ทิศทางการผลิตและสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ในงานสัมนา “ประเทศไทยก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ : การสร้างเยาวชน ICT เพื่อชาติ” (18 ก.พ. 2549)
 7. วิทยากรบรรยายเรื่อง แนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่ 23-26 สิงหาคม 2548 ที่โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร
 8. วิทยากรบรรยายเรื่อง แนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐ ที่พัทยา จัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 9. วิทยากรร่วมบรรยายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนการสอนทางด้าน IT ระดับอุดมศึกษา จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วันที่ 20 กันยายน 2546 ที่โรงแรมนารายณ์
 10. วิทยากรร่วมบรรยายเรื่อง หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 30-31กรกฎาคม 2546 ที่โรงแรมโรยัลซิตี้
 11. วิทยากรร่วมบรรยาย เรื่อง การวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ห้องบอลรูมซี โรงแรมมารวยการ์เด้น วันที่ 28 พฤษภาคม 2546
 12. วิทยากรบรรยายที่เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารยุคใหม่ (หลักสูตรอบรมระยะสั้น) จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 13. วิทยากรบรรยายเรื่อง กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษา ที่สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
 14. วิทยากรบรรยาเรื่อง IT Management: An MUT’s Perspective ในงานสัมมนาการวิชาการ เรื่อง E-University  จัดโดยสถาบันราชภัฏสวนดุสิตร่วมกับมหาวิทยาลัยมัลติมีเดีย ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2545 ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย อาคารสำนักวิทยบริการ
 15. วิทยากรบรรยายเรื่อง การเขียนโครงการเพื่อขอทุนวิจัย ที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตหัวหิน
 16. วิทยากรรับเชิญบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง On Fuzzy Logic in Temporal Databases: A Theoretical Perspective ที่การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าแห่งชาติ จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2543
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการและงานวิจัย 
 • หัวหน้าโครงการวิจัยและที่ปรึกษา
  • อดีตหัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการวางแผนบูรณาการสารสนเทศ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  • อดีตคณะทำงานกำหนดคุณลักษณะของระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  • อดีตที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบริการสุขภาพชุมชน (e-Care) จังหวัดอ่างทอง
  • อดีตที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบริการสุขภาพชุมชน (e-Care) จังหวัดสพรรณบุรี
  • อดีตคณะกรรมการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานทางด้านสารสนเทศและการสื่อสารด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์และระบบเครือข่าย สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
  • อดีตที่ปรึกษาของโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการเตือนภัย ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • อดีตผู้บริหารโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ(MIS&EIS) กรมธนารักษ์  
  • อดีตผู้บริหารโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบ ERP สำนักกษาปณ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
  • หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • ตัวอย่างผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่ทำเสร็จแล้ว (ย้อนหลัง 8 ปี)
  1. P. Keerin, W. Kurutach and T. Boongeon, “A cluster-directed framework for neighbor based imputation of missing value in microarrray data”, International Journal of Data Mining and Bioinformatics, Vol. 15, No. 2, 2016, pp. 165-193. 
  2. T. Borvornvitchotikarn and W. Kurutach, “A Taxonomy of Mutual Information in Medical Image Registration”, Proceedings of the 23rd Int. Conf. on Systems, Signals and Image Processing, May 23-25, 2016, Bratislava, Slovakia. 
  3. P. Wongchinsri and W. Kurutach, “A Survey – Data Mining Frameworks in Credit Card Processing”, Proceedings of the 13th Int. Conf. on Electrical/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), June 28-July 1, 2016, Chiangmai, Thailand, pp. 1090-1093.
  4. N. Chalaemwongwan and W. Kurutach, “Mobile Cloud Computing: A Survey and Proposed Solution Framework”, Proceedings of the 13th Int. Conf. on Electrical/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), June 28-July 1, 2016, Chiangmai, Thailand, pp. 1284-1288. 
  5. Borvornvitchotikarn T. and Kurutach W., A Hybrid EMPCA-Scott Approach for EstimatingProbability Distributions in Mutual Information (waiting), Proceedings of The 20th International Ccomputer Science and Engineering Conference (ICSEC 2016), December 14-17, 2016, Chiang Mai Orchid Hotel, Chiangmai, Thailand, pp. 24-28.
  6. Duangphasuk P. and Kurutach W., Tattoo Skin Cross – correlation Neural Network, Proceedings of the 14th  International Symposium on Communication and Information technologies, September 24 – 26, 2014, Incheon Ariport Beach Hotel, Incheon, Korea, pp. 489-493.
  7. N. Chalaemwongwan, C. Thammarat, W. Kurutach and S. Kungpisadan, “A Practical DRM Framework and Privacy on Cloud”, The 29th International Technical Conference on Circuit/Systems Computers and Communications (ITC-CSCC), July 1-4, 2014, Phuket, Thailand. 
  8. Fooprateepsiri R. and Kurutach W., A General Framework for Face Reconstruction using Single Still Image based on 2D-to 3D transformation kernel, Forensic Science International, Vol. 236, March 2014, pp. 117-126.
  9. Ruttanateerawichien K., Kurutach W. and Pichpibul T., An Improved Golden Ball Algorithm for the Capacitated Vehicle Routing Problem, Communications in Computer and Information Science, Vol. 472, January 2014, pp. 341-356.
  10. Duangphasuk P. and Kurutach W., Tatto Skin Detection and Segmentation using Image Negative Method,, Proceedings of the 13rd International Symposium on Communications and Information Technologies, September 4-6, 2013, Nora Buri Resort & Spa, Samui Island, Thailand, pp. 354 – 359. 
  11. Phimmarin K. and Kurutach W., An Improvement of Missing Value Imputation in DNA Microarray Data Using Cluster-based LLS Method, Proceedings of the 13rd International Symposium on Communications and Information Technologies, September 4-6, 2013, Nora Buri Resort & Spa, Samui Island, Thailand
  12. Fooprateepsiri R. and Kurutach W., A Highly Robust Approach Face Recognition System using Multi-resolution Trace Transform and Supervised Fuzzy ART Combination, INFORMATION, Vol. 16, No. 9, Japan, September 2013.
  13. P. Keerin, W. Kurutach and T. Boongeon, “Cluster-based KNN Missing Value Imputation for DNA Microarrray Data” The 2012 International Conference on Systems, Man and Cybernetics, October 14-17, 2012, COEX, Seoul, Korea. 
  14. P. Kasemthaweesab  and W. Kurutach, “Association Analysis of Diabetes Mellitus (DM) With Complication States base on Association Rules”, The 7th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA 2012), July 18 – 20, 2012, Singapore.
  15. S. Riwtong and W. Kurutach, “A Novel Method in Image Retrieval using Overlapping Code Levels and Hamming Distance”, The 7th International Conference on Information Technology and Application (ICITA 2011), November 21-24, 2011, Sydney, Australia. 
  16. P. Kasemthaweesab  and W. Kurutach, “Study of Diabetes Mellitus (DM) With Ophthalmic Complication Using Association Rules of Data Mining Technique”, The 3rd International Conference on Computational Collective Intelligence – Technologies and Applications, September 21-23,  2011, Gdynia, Poland.
  17. R. Fooprateepsiri and W. Kurutach, “A Fusion of Trace Transform and Hamming Distance with Multiresolution Technique for Improved Accuracy Approach Face Based Identification,” The Journal of Information Science and Technology, Vol.2, No.2, pp.23-29, 2011. 
  18. R. Fooprateepsiri and W. Kurutach, “Ear Based Personal Identification Approach Forensic Science Tasks,” The Chiang Mai Journal of Science, Vol. 38, No. 2, pp. 1-10, 2011. 
  19. Yutthapong Tuppadung, Werasak Kurutach , “Comparing nonlinear inertia weights and constriction factors in particle swarm optimization”, International Journal of  Knowledge-based and Intelligent Engineering Systems, vol. 15, no. 2, pp. 65-70, 2011
  20. W. Kurutach, R. Fooprateepsiri and S. Phoomvuthisarn “A Highly Robust Approach Face Recognition Using Hausdorff-Trace Transformation”, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6444, pp. 549-556, 2010.
  21. R. Fooprateepsiri and W. Kurutach, “A Fast and Accurate Face Authentication Method Using Hamming-Trace Transform Combination,” The IETE Technical Review, Vol. 27, Issue 5, PP.365-370, September, 2010. 
  22. R.Fooprateepsiri and W.Kurutach, “A Highly Robust Approach Image Identification based-on Hausdorff- Trace Transform,” The International Journal of Digital Content Technology and its Applications,Vol.4,No.1.pp.26-31, 2010.
  23. R. Fooprateepsiri and W. Kurutach, “An Image Identifier Based on Hausdorff Shape Trace Transform”, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5863, pp. 788–797,2009.
  24. R. Fooprateepsiri and W.Kurutach, “An Efficient Face Reconstruction Framework for Face Recognition Systems,” The International Journal of Digital Content Technology and its Applications, Vol. 3, No. 3, pp. 96-102, 2009.
  25. R. Fooprateepsiri and W. Kurutach, “Facial Recognition using Hausdorff -Shape -Radon Transform, The International Journal of Digital Content Technology and its Applications, Vol. 3, No. 2, pp. 67-74, 2009.
  26. Suphak Suwanya and Werasak Kurutach, An Analysis of Software Process Improvement For Sustainable Development in Thailand , Proc. Of  the 8th IEEE International Conference Computer and Information Technology (CIT2008), Sydney, Australia,  July 8-11, 2008. 
  27. Tuppadung Y. and Kurutach W., Modified Particle Swarm Optimization for An Optimal Feeder-Switch Relocation, International Journal on Artificial Intelligence Tools, Vol. 17, No. 2, 2008.