Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
course
Filter by Categories
teacher
Uncategorized
บทความ
ประกาศ

การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ 2563

การสอบสัมภาษณ์ปีการศึกษา 2563 (*** การสัมภาษณ์รอบถัดไปจะมีขึ้นในวันวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์  – วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 10.00-12.00น.)

สถานที่: ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เตรียมเอกสารเพื่อมาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยตัวเองดังนี้

1) หลักฐานการจบการศึกษา (สำเนา transcript ) ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ฉบับสมบูรณ์ 2 ชุด ( ในกรณีที่สมัครหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักฐานการจบการศึกษาปริญญาโทเพิ่มเติมมาด้วย หรืออื่นๆ (ถ้ามี))

2) รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

3) สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 

4) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (สามารถนำมาให้วันเปิดเรียนได้)

5) ใบรับรองแพทย์ แค่รับรองว่าไม่เป็นโรคร้ายแรงที่เป็นปัญหาต่อการเรียน (สามารถนำมาให้วันเปิดเรียนได้)

การลงทะเบียน ให้นักศึกษามาทำเรื่องลงทะเบียนโดยมารับใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา ที่ห้องบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร 
หลักฐานการลงทะเบียน 

หัสสมัครชื่อ-สกุลเวลาสาขาผลสอบ
631017680001สุรีย์ ส.สัมภาษณ์แล้วMSIT ผ่าน
631017680002xxxxxx.NAMSIT– ไม่ผ่าน
631017690002จิรายุ บ.สัมภาษณ์แล้วMSITผ่าน 
631017690001รัชศานนท์ ศ.NAMSIT
631017690001อุดร ผ.สัมภาษณ์แล้วMSITผ่าน 
631017680003กรวิชญ์ ล.TBAMSIT  –
631017680004นันท์นภัส ป.สัมภาษณ์แล้วMSITผ่าน 
631017690004นวกาญจน์ น.28-29/3/6310.00-12.00น.MSIT
631017770001ธนายง ร.สัมภาษณ์แล้วMSITผ่าน
631017680005 อัครเศรษฐ์ ห.สัมภาษณ์แล้วMSITผ่าน
631017680006ปิติ น.สัมภาษณ์แล้วMSITผ่าน
631017690002ปริญญา ส.28-29/3/6310.00-12.00น. MSIT 
631017660001ฟารีด ห.สัมภาษณ์แล้วMSCSผ่าน 
631017660002สุพัตรา บ.สัมภาษณ์แล้วMSCSผ่าน 
631017660003ธีรพงศ์ ก.สัมภาษณ์แล้วMSCSผ่าน 
631017660004วุธวรรธ อุ.สัมภาษณ์แล้วMSCSผ่าน 
631017660005 นฤนาท ว.สัมภาษณ์แล้วMSCS ผ่าน 
631017660006ปิยวิทย์ ค.สัมภาษณ์แล้วMSCSผ่าน 
631017660007 อังคาร ภ.สัมภาษณ์แล้วMSCS ผ่าน
631017660008ศรัณย์ ก.สัมภาษณ์แล้วMSCSผ่าน 
631017660009ณัฐพงษ์ ก.สัมภาษณ์แล้วMSCSผ่าน 
631017660010ปรรณพันธ ว.29/2/6310.00-12.00น.MSCS 
631017660011นิพิฐพนธ ด.สัมภาษณ์แล้วMSCS ผ่าน
631017810016 มนัสชนก น. 28-29/3/6310.00-12.00น.MSCS  
631017660003เกษม น.29/2/6310.00-12.00น.MSCS 
631014120014สุนทร จ.29/2/6310.00-12.00นMSCS ผ่าน
631017660007 คมิก 28-29/3/6310.00-12.00น. MSCS 
631017660007 ฐาณวีร์ ม. 28-29/3/6310.00-12.00น. MSCS 
631017810014อานันท์ บ.28-29/3/6310.00-12.00น.MSCS 
631017810015อรัณยดา จ.28-29/3/6310.00-12.00น.MSCS 
631017660005ทรงภพ ศ.28-29/3/6310.00-12.00น. MSCS
631017660006กษิดิษ ส.28-29/3/6310.00-12.00น. MSCS
631019910001พัชรพล ก.สัมภาษณ์แล้วPHD ผ่าน
631019910002วิมลลักษณ์ ว.สัมภาษณ์แล้วPHD ผ่าน

การสอบสัมภาษณ์ปีการศึกษา 2562  

รหัสสมัครชื่อ-สกุลเวลาสาขาผลสอบ
611017810002ทักพงศ์ บ.สัมภาษณ์แล้วMSNE-ISผ่าน 
621017810003ศักรินทร์ ก.สัมภาษณ์แล้วMSNE-ISผ่าน 
621017810004ฐานเรศ จ.สัมภาษณ์แล้วMSNE-ISผ่าน 

621017810005
วัชรินทร์ ค.สัมภาษณ์แล้วMSNE-ISผ่าน

621017680006
สันติสุข ท.สัมภาษณ์แล้วMSNE-ISผ่าน
621017680007จรัสพงศ์ ท.สัมภาษณ์แล้วMSNE-IS
ผ่าน
621017680008เสาวนิตย์ จ.สัมภาษณ์แล้วMSNE-ISผ่าน 
621017680009พรชนก อ.สัมภาษณ์แล้วMSNE-ISผ่าน 
621017680010กฤตกร พ.สัมภาษณ์แล้วMSNE-ISผ่าน 
621017680011วัชรินทร์ ส.สัมภาษณ์แล้วMSNE-ISผ่าน
621017680012xxxxxxxNA
MSNE-IS
ไม่ผ่าน
621017680013ดารารัตน์ ส.สัมภาษณ์แล้วMSNE-ISผ่าน
621017680014วีระชาติ ต.สัมภาษณ์แล้วMSNE-ISผ่าน
621019220001เรืองศักดิ์ ท.สัมภาษณ์รอบถัดไปMSNE-IS
621019910015ช้าง อ.สัมภาษณ์แล้วMSNE-IS ผ่าน
621017660001ภูริภัทร์ ล.สัมภาษณ์แล้วMSNE-IS ผ่าน
621017660002เอกวุฒิ ช.สัมภาษณ์แล้วMSNE-IS ผ่าน
621017660003วิษณุ ค.สัมภาษณ์แล้วMSNE-IS ผ่าน
621017660004ณัฐ พ.สัมภาษณ์แล้วMSNE-IS ผ่าน
621017800005เสถียร พ.NAMSNE-IS 
621017800006ธีร์วรเวธน์ ศ.NAMSNE-IS 
621017810017สุนันทา ล.สัมภาษณ์แล้วMSNE-IS  ผ่าน
621017810018 หชล ด.สัมภาษณ์แล้วMSNE-IS ผ่าน
621017810019แบ๊งค์ ส.สัมภาษณ์แล้วMSNE-IS  ผ่าน
621017810020ธีรพงศ์ ช.สัมภาษณ์แล้วMSNE-IS ผ่าน
621017810021ธีรวัฒน์ จันกันสัมภาษณ์แล้วMSNE-ISผ่าน
621019720002ภูรีภัทร ส. สัมภาษณ์แล้ว MSNE-IS ผ่าน
621019220001ณัฐวุฒ์ ร.สัมภาษณ์แล้วMSNE-IS ผ่าน 
621017680001xxxxxxxxNAMSITไม่ผ่าน
621017680002xxxxxxxxNAMSITไม่ผ่าน
621017680003อุธารัตน์  ป.สัมภาษณ์แล้วMSIT ผ่าน
621017680004เอกชัย ซ.สัมภาษณ์แล้วMSIT ผ่าน
621017680005ธนพงษ์ อ.สัมภาษณ์แล้วMSIT ผ่าน
621017680007xxxxxxxxNAMSITไม่ผ่าน
621017680008มนัสชัย ต.สัมภาษณ์แล้วMSIT ผ่าน
621017680009วารุณี ส.สัมภาษณ์แล้วMSIT ผ่าน
621017680010พรรณทิพา ว.สัมภาษณ์แล้วMSIT ผ่าน
621017680011จุฑามาศ พ.สัมภาษณ์แล้วMSIT ผ่าน
621017680012วีรยา อ.สัมภาษณ์แล้วMSIT ผ่าน
621017680013วิภู ร.สัมภาษณ์แล้วMSIT ผ่าน
621017680014ปีติกร ป.สัมภาษณ์แล้วMSIT ผ่าน
621017680015อดุล ส.สัมภาษณ์แล้วMSIT ผ่าน
621017690002ชูรัช ร.สัมภาษณ์แล้วMSIT ผ่าน
621017680015จตุรงค์ ว.สัมภาษณ์แล้วMSIT ผ่าน
621017680016ธิดามาศ ง.สัมภาษณ์แล้วMSIT ผ่าน
621017680017 พีรวุฒ ส.สัมภาษณ์แล้ว MSIT  ผ่าน
621017680018ชัชกร ม.สัมภาษณ์รอบถัดไปMSIT– 
621017670001สุรศักดิ์ ธ.สัมภาษณ์แล้วMSIT ผ่าน
621017670002วรพจน์ พ.สัมภาษณ์แล้ว MSIT ผ่าน
621017690002กรกช ส.NAMSIT
621017690001เมธะพนธ์ ส.สัมภาษณ์แล้วMSIT ผ่าน
621017690004สุภาวี ค.สัมภาษณ์แล้วMSIT ผ่าน
621017690006สัมพันธ์  ป.สัมภาษณ์แล้วMSIT ผ่าน
621017800003ธนา ช.NAMSIT
621017690008พีรพล ด.สัมภาษณ์แล้วMSITผ่าน
621017690007จักรกฤษ ถ.สัมภาษณ์แล้วMSITผ่าน
621017690009กรพัชร์ สสัมภาษณ์แล้ว MSIT ผ่าน 
621017680019 ศิริรัตน์ ม.สัมภาษณ์แล้วMSIT ผ่าน
621017680020วัชรบูลศักดิ์ ถ.  สัมภาษณ์แล้วMSIT ผ่าน
621017680021มนต์สุดา ส.สัมภาษณ์แล้ว MSIT  ผ่าน
 621017680022ชุณห์วัชร ว.สัมภาษณ์แล้วMSITผ่าน
621017680023วรางคณา ต.สัมภาษณ์แล้วMSIT ผ่าน
621017680024สรีดภงช์ ด.สัมภาษณ์ 18/5/6210-12.00น.MSIT
621017680025พรรณปพร จ.สัมภาษณ์แล้วMSITผ่าน
621017680026จิรายุ พ.สัมภาษณ์แล้วMSIT ผ่าน
621017680027อดุลย์ อ.สัมภาษณ์แล้วMSITผ่าน
621017680028วิญาดา พ.รอนัดสัมภาษณ์MSIT 
621017680029วุฒินันท์ อ.รอนัดสัมภาษณ์MSIT 
621017690011วทัญญู ย.   
621019910001อนุสรณ์ อ.สัมภาษณ์แล้วPHDผ่าน
621019910002ชวิศ ว.สัมภาษณ์แล้วPHDผ่าน
621019910003กิตติ ท.NAPHD
621019910004สุวเดช ม.สัมภาษณ์แล้วPHDผ่าน
621019910006เกียรติศักดิ์ อ.สัมภาษณ์แล้วPHDผ่าน
621019910005วาทิท ป.สัมภาษณ์แล้วPHD ผ่าน