Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
course
Filter by Categories
teacher
Uncategorized
บทความ
ประกาศ

Cyber Security Certificate

หลักสูตร Certificate Program จัดทำขึ้นในปีการศึกษา 2560 เป็นปีเเรก เพื่อผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ในเทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะด้านทั้งทางด้านทฤษฎีและทางปฏิบัติได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล เพื่อตอบโจทย์บุคลากรที่มีพื้นฐานทางด้าน IT อยู่เเล้ว ให้สามารถต่อยอดความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงในระยะเวลาอันสั้นได้ โดย Certificate Program (Cyber Security) ที่เปิดสอนจะครอบคลุม topics ทางด้าน Security ในการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ในทุกแง่มุมต่างๆของความมั่นคงสารสนเทศที่ทันสมัยในอุตสาหกรรม  

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาที่มีการเรียนวิชาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
(2) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าเรียนได้(3) ไม่มีความประพฤติที่สังคมรังเกียจและไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี

เกณฑ์การได้ใบ CERTIFICATE

นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 4 รายวิชาจากรายวิชาที่เปิดในสาขาที่สมัครเรียน เเละต้องสอบผ่านอย่างน้อย 4 รายวิชาโดยมีหน่วยกิต สะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0

สิ่งที่จะได้เมื่อบรรลุตามเกณฑ์

 • ใบ Certificate ที่ได้จะออกโดยคณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 • ใบรับรองการลงรายวิชาพร้อมผลการเรียน (transcript) ออกโดยสำนักทะเบียน ฯ มหาวิทยาลัย

การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค  (ไม่มีการจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน)
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายนภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์*** นักศึกษาที่เข้า Program จะเริ่มเรียน ในภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ก็ได้ 

เวลาเรียน

วันเสาร์-อาทิตย์ 9.00-18.30 น.   

รายวิชาหลักสูตร Certificate Program (Cyber Security)

[เครื่องหมาย * ที่ต่อท้ายรายวิชาหมายถึงเป็นรายวิชาที่มี Lab (3 ชั่วโมง)] 

ก. หมวดวิชาบังคับ

นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาบังคับจำนวน 2 วิชา ดังนี้

 • NECS0707 หลักการสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Fundamentals)
 • NECS0710 ความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่าย (Network Security)*

ข. หมวดวิชาเลือก

นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาเลือกจำนวน 2 วิชา เป็นอย่างน้อย

 • NECS0730 การเจาะระบบและทดสอบความมั่นคงปลอดภัย (Hacking and Penetration Security Testing)
 • NECS0732 อาชญกรรมไซเบอร์และการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล (Cyber Crime and Digital Forensic)*
 • NECS0713 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Security)*
 • NECS0711 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสารสนเทศ (Information System Management Related Standards)
 • NECS0731 การจัดการและปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (SOC Management and Operations)
 • NECS0735 การตรวจจับและวิเคราะห์ภัยคุกคาม (Threat Detection and Analysis)
 • NECS0739 วิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering)
 • NECS0740 การทดสอบการเจาะระบบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application Penetration Testing)

ค่าใช้จ่าย 

นักศึกษาชำระค่าหน่วยกิตเป็นรายวิชา ตามที่ลงเรียน 

 • ค่าใช้จ่ายสำหรับรายวิชาที่ไม่มี Lab เท่ากับ 9,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับรายวิชาที่มี Lab เท่ากับ 12,200 บาท
 • ค่าธรรมเนียมต่อรายวิชา 1,000 บาท

สมัครออนไลน์

 • นัดสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ ทางเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ติดต่อประสานงาน
 • เอกสารที่ต้องเตรียมคือ หลักฐานการจบการศึกษา (สำเนา transcript ) ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

*ในกรณีที่ผู้สมัครจบการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทเเล้ว จะใช้หลักฐานการจบการศึกษาปริญญาโทเเเทนก็ได้ (ขอให้เเสดงปริญญาที่เกี่ยวข้องกับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นใช้ได้)

* เจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้สมัครเพื่อยืนยันการสมัครเเละนัดหมายวันสอบสัมภาษณ์ ทางเบอร์โทรศัพท์เเละทาง Email

การลงทะเบียน

เมื่อผ่านกระบวนการสอบสอบสัมภาษณ์ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งเเต่วันที่ 25 พฤษภาคม เป็นต้นไป ที่ห้อง บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน มีดังนี้

 1. หลักฐานการจบการศึกษา (สำเนา transcript ) ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ฉบับสมบูรณ์ 1 ชุด
 2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

ติดต่อสอบถาม 

บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้อง Q307 คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร Q 140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทร 02-988 3666 ต่อ 4111
Email: itgrad@mutacth.com   
Website: www.msit.mut.ac.th