Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
course
Filter by Categories
teacher
Uncategorized
บทความ
ประกาศ

ทุนการศึกษา

(1) ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับ ป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ำกว่า 3.00
(2) ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับ ป.โท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีบทความตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการหรือวารสารวิชาการระดับชาติขึ้นไป 
(3) ผู้สมัครต้องนำเสนอโครงการวิจัย Research Proposal 

กรณีสมัครรับทุนหลังเรียนไปแล้วอย่างน้อย 1 ปี ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
1.นักศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 โดยลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร และไม่มีผลการเรียน “U”, “W”, “F” หรือ “FE” 
2.นักศึกษาต้องมีบทความวิจัยที่ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการหรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติหรือระดับภูมิภาคขึ้นไป ทั้งนี้บทความวิจัยจะต้องเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

หมายเหตุ
1.ให้ทุนเฉพาะค่าหน่วยกิต
2.ถ้านักศึกษาทำผิดเงื่อนไข ทางมหาวิทยาลัยจะยกเลิกการให้ทุนการศึกษา
3.นักศึกษาต้องปฏิบัติครบตามเงื่อนไขในระหว่างรับทุนการศึกษา เพื่อจะได้รับการพิจารณาให้รับทุนในปีการศึกษาถัดไป
4.มหาวิทยาลัยจะให้ทุนตามหลักสูตรที่เรียนอยู่เท่านั้น
5.การพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา ต้องผ่านการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้สนใจติดต่อส่งเอกสารดังนี้ได้ที่ฝ่ายธุรการ บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เอกสารประกอบการสมัครรับทุน
1. ใบสมัครรับทุนการศึกษา download form (pdf)  
2. สำเนาหลักฐานใบรับรองผลการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน4. รูปถ่าย  1  นิ้ว  1  รูป
5. ผลงานวิจัย (Publications) ถ้ามี
6. ข้อเสนอโครงงานวิจัย (Research proposal)
7. ประวัติโดยย่อ (CV)