Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
course
Filter by Categories
teacher
Uncategorized
บทความ
ประกาศ

Master of Science Program in Information Technology (MSIT)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 เป็นหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงมาจากหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Master of Science in Information Technology: MSIT) ที่ได้เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ที่ศึกษาต่อสามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อตัวเอง องค์กร หน่วยงาน และสังคม นอกจากนั้น หลักสูตรมีเนื้อหาของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน 

หลักสูตรปีการศึกษา 2563 มีการเปลี่ยนแปลงภายในหลักสูตรที่เกิดขึ้นมีดังนี้  – หลักสูตรเน้นสร้างบัณฑิตที่มีทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ โดยจะต้องมีความรู้ที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่ กระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (digital transformation process) โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (digital infrastructure) วิศวกรรมและการบูรณาการข้อมูล (data engineering and integration) วิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (data science and AI) รวมไปถึง การบริหารจัดการ (management) ในการสร้างสรรค์พัฒนาเทคโนโลยีและบริการ สร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศได้ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต พัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทย กับเป้าหมาย ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 


หลักสูตรนี้มุ่งเน้นในการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ในทุกแง่มุมของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ที่ศึกษาต่อสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ ไม่ว่าจะเป็น (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ (Big Data Analytics and AI) (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจดิจิทัลและการจัดการ (Digital Business Transformation and Management) (3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงการพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรม (Information System Development and Innovation) (4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงการพัฒนามัลติมีเดียดิจิทัลและนวัตกรรม (Digital Multimedia Development and Innovation) นอกจากนี้ จากนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่มุ่งเน้นให้จัดการเรียนการสอนแบบทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป ทำให้แทบจะทุกวิชาในหลักสูตรนี้จะมีการเรียนภาคปฏิบัติ ซึ่งจะมีซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ได้รับการยอมรับและใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมมาใช้ประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนเเละเพิ่มทักษะต่างๆ เพื่อรองรับตลาดแรงงานอย่างแท้จริง รายละเอียดของเเต่ละเเขนงมีดังนี้

ภาพ: การอบรม Big Data Hadoop and Spark Training โดย EvenBrite เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2017

หลักสูตรมุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีจำนวนมหาศาล ที่มีหลากหลายรูปแบบ มาเป็นสารสนเทศที่มีคุณค่าทางธุรกิจสามารถนำไปประยุคต์ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร สร้างโอกาสทางการตลาดเเละเเข่งขันทางธุรกิจได้ บัณฑิตที่จบการศึกษาจะมีทักษะที่จำเป็นในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น กระบวนการการรวบรวมและจัดการช้อมูล (Data Preparation) โดยเฉพาะข้อมูลจาก Social media ที่มีความต่อเนื่องสูงเเบบ unstructured data, วิธีการ (Algorithms)ในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Machine Learning ตลอดจนวิธีการนำเสนอสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์ในรูปเเบบที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ
จุดเด่นของเเขนง ฺBig Data Analytics ฿ AI 
 1. การปฏิบัติการในหัอง Lab ในเกือบทุกรายวิชา ที่สามารถช่วยในการทำความเข้าใจทฤษฎีในการวิเคราะห์ได้2. การปฏิบัติการสำหรับวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมระดับ Enterprise3. เป็นหลักสูตรที่เปิดใหม่ทันสมัย อยู่ในความต้องการของตลาดเเรงงานอุตสาหกรรม และการทำ Analytics ในระดับขั้นของ AI
แขนงการวิเคราะห์ข้อมูล จะมีการใช้ Software ใน LAB ที่เกี่ยวข้องกับ ความน่าจะเป็นและสถิติ เช่น R Programming, การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น Python – MapReduce บน HaDoop, การ Query ข้อมูลทั้ง SQL เเละ NoSQL, การจัดกลุ่มและการจำแนก แบบจำลองคณิตศาสตร์ การจำลองข้อมูลสปาเชี่ยด้วยวิธีทางสถิติ, การออกแบบดาต้าวิชัลไลซ์ (Data Visualization) เป็นเครื่องมือในการทดลอง เเผนการศึกษา ค่าใช้จ่ายรายวิชาเเละอาจารย์

ภาพ: ปิด Class หลักสูตร IT Management ของ MSIT รุ่น 10

หลักสูตรมุ่งเน้นศึกษาโมเดลธุรกิจในยุคดิจิทัล ตลอดจนบทบาทและทักษะที่จำเป็นของผู้บริหารทางด้านสารสนเทศ (CIO) ในการขับเคลื่อนองค์กร โดยมีมุมมองในการบริหารเพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปช่วยสนับสนุนการดำเนินงานในองค์กรดิจิทัลแบบความต่อเนื่องและยั่งยืน อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงโอกาสในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างรายได้ให้กับองค์กร
จุดเด่นของเเขนง Digital Business Transformation and Management 
 1. เน้นผลิตผู้บริหารทางด้านสารสนเทศ (CIO) ทุกระดับในยุคดิจิทัล โดย CIO ที่จะจบไปจะต้องมีพื้นฐานทาง Information Technologies ป็นรากฐานของการบริหารงานที่ดี2. เน้น Digital Transformation ในทุกมิติ ตั้งแต่การวางโครงสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) การบริหารจัดการ การต่อยอดธุรกิจ Digital Infrastructure/ Security and Laws/ Emerging Technologies เช่น BI, Big Data, Cloud และ IoT3. การปฏิบัติการสำหรับระบบอัฉริยะทางธุรกิจ DSS (Decision Support System) เพื่อช่วยผู้บริหารในการวิเคราะห์ข้อมูลและค้นพบโอกาสทางธุรกิจในเชิงกลยุทธ์อย่างถูกต้องด้วยโปรแกรม SAS เเผนการศึกษา ค่าใช้จ่ายรายวิชาเเละอาจารย์

ภาพ: MSIT รุ่น 1

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะที่จำเป็นในด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบซอฟต์แวร์อย่างเป็นระบบ ทั้ง Front-end เเละ Back-end นักศึกษาสามรถเรียนรู้จากการใช้งานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และ ซอร์ฟแวร์บน Platform ต่างๆ เช่น Web-based or Standalone, Mobile, อุปกรณ์เกี่ยวกับ Internet of Things ด้วยผลิตภัณฑ์ชั้นนำของโลกภายในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย บัณทิตที่จบการศึกษาจะมีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถออกแบบและพัฒนาซอร์ฟแวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถบูรณาการกับเทคโนโลยีสารสนที่ทันสมัยบน Devices ต่างๆ รวมถึงโมเดลการทำธุรกิจด้วยการตลาดดิจิตอล (digital marketing) อีกด้วย
จุดเด่นของเเขนง Information System Development and Innovation
 1. มีการปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการเขียนโปรแกรมบน Software ที่ใช้จะเป็นระดับ Enterprise ภาษาที่ใช้จะมีทั้ง Java, JSP, Microsoft .NET Framework (C#, ASP.NET เป็นต้น)2. มีการพัฒนาระบบที่หลากหลาย ไล่ตั้งแต่ ระบบพื้นฐาน เช่น Web/Stand Alone Application ไปจนถึงระบบสมัยใหม่ เช่น IOS Devices ต่างๆ เช่น Iphone, IPad อุปกรณ์ให้ประสานงานกันได้ (Internet of Things) เป็นต้น3. มีการพัฒนาระบบให้ใช้งานได้จริง โดยเน้นความปลอดภัย ผ่านวิชา Software Security ตลอดจนนำไป Production ได้ผ่านการทำ Digital Marketing เพื่อรองรับการขับเคลื่อนธุรกิจในองกรค์ยุคดิจิทัลอย่างเเท้จริง เเผนการศึกษาค่าใช้จ่ายรายวิชาเเละอาจารย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เเขนงการพัฒนามัลติมีเดียดิจิทัลและนวัตกรรม (Digital Multimedia Development and Innovation) เป็นสาขาวิชาที่เปิดในปีการศึกษา 2563 เป็นครั้งแรก ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Master of Science in Information Technology: MSIT) ที่ได้เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 นี้มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะที่จำเป็นในด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาสื่อมัลติมีเดียดิจิทัลอย่างเป็นระบบ ทั้ง Front-end เเละ Back-end นักศึกษาสามรถเรียนรู้จากการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียต่างๆ เช่น ภาพ Graphics, เสียง, Animation ด้วยตลอดจนประยุค์ใช้ technology ขั้นสูง เช่น Virtual Reality, Augment Reality และ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนองาน Multimedia (Data Analytics and Visualization) ด้วยผลิตภัณฑ์ชั้นนำของโลกภายในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย  บัณทิตที่จบการศึกษาจะมีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถออกแบบและพัฒนาระบบมัลติมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถบูรณาการกับเทคโนโลยีสารสนที่ทันสมัยบน Devices ต่างๆ รวมถึงโมเดลการทำธุรกิจด้วยการตลาดดิจิตอล (digital marketing) และการสร้างนวัตกรรม (Innovation) อีกด้วย
จุดเด่นของเเขนง Digital Multimedia Development and Innovation
 1. มีการปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการพัฒนาระบบมัลติมีเดียดิจิทัล เช่น ศิลปะเบื้องต้น, การวาดภาพ, การเขียนบทภาพยนตร์, เรียนรู้ทักษะการถ่ายภาพ, Digital paint, Stock photo การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์, รวมถึงการลงมือผลิตภาพยนตร์, Animation 2D/3D และการพัฒนาเกม 2. มีการพัฒนาระบบที่ต่อยอดทางการวิเคราห์ข้อมูล (Multimedia Analytics) และการทำ Data Visualization3. มีการพัฒนาระบบให้ใช้งานได้จริง โตลอดจนนำไป Production ได้ผ่านการทำ Digital Marketing เพื่อรองรับการขับเคลื่อนธุรกิจในองกรค์ยุคดิจิทัลอย่างเเท้จริง  
เเผนการศึกษา
ค่าใช้จ่าย
รายวิชาเเละอาจารย์

โครงสร้างหลักสูตร MSIT หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 25ุ63
แผน ก (ทำวิจัย)ุ1. จำนวนหน่วยกิต   40 หน่วยกิต
2. องค์ประกอบของหลักสูตร 
          ก.  หมวดวิชาบังคับ   16 หน่วยกิต
          ข.  หมวดวิชาสัมมนา   4 หน่วยกิต          ค.  หมวดวิชาเลือก   6 หน่วยกิต
          ค.  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์  14 หน่วยกิตหมายเหตุ: การเรียนในเเผน ก. จะต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยยอมรับจึงจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้ แผน ข (ไม่ทำวิจัย)
1. จำนวนหน่วยกิต   40 หน่วยกิต
2. องค์ประกอบของหลักสูตร 
          ก.  หมวดวิชาบังคับ   16 หน่วยกิต
          ข.  หมวดวิชาเเขนง   18 หน่วยกิต
          ค.  หมวดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ  6 หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีดังต่อไปนี้

 • ITEC0700 ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)
 • ITEC0701 คณิตศาสตร์สำหรับงานวิจัย (Mathematics for Research)
 • ITEC0702 สัมมนา 1 (Seminar I)
 • ITEC0703 สัมมนา 2 (Seminar-II)
 • ITEC0704 วิทยานิพนธ์ 1 (Thesis-I)
 • ITEC0705 วิทยานิพนธ์ 2 (Thesis-II)
 • ITEC0706 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks) *
 • ITEC0707 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการองค์กร (Information Technology for Organization Management)
 • ITEC0708 การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล (Database Design and Management)*
 • ITEC0709 การประมวลผลบนคลาวด์และการใช้งาน (Cloud Computing and Implementation)
 • ITEC0710 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องการจัดการระบบสารสนเทศ (Information System Management Related Standards)
 • ITEC0712 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 (Independent Study I)
 • ITEC0713 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 2 (Independent Study II)
 • ITEC0716 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)
 • ITEC0717 สถาปัตยกรรมองค์กรและธรรมาภิบาลข้อมูล (Enterprise Architecture and Data Governance)
 • ITEC0717 สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)
 • ITEC0760 หลักเบื้องต้นของวิทยาการข้อมูล (Fundamental of Data Science)
 • ITEC0761 การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)*
 • ITEC0763 ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ (Big Data and Analysis)
 • ITEC0764 เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล (Tools and Programming for Data Analytics)*
 • ITEC0765 การจัดการโครงการ (Project Management)
 • ITEC0766 การจัดการข้อมูลและการแสดงภาพนามธรรม (Data Management and Visualization)*
 • ITEC0767 หัวข้อเฉพาะทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Selected Topics in Data Analytics )
 • ITEC0768 สถิติและคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการข้อมูล (Statistics and Mathematics for Data Science)
 • ITEC0769 คอมพิวเตอร์วิทัศน์  (Computer Vision)
 • ITEC0770 การวางแผนยุทธศาสตร์ทางด้านไอทีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการธุรกิจ (IT Strategic Planning and Business Management)
 • ITEC0771 การจัดการห่วงโซ่อุปทานดิจิทัล(Digital Supply Chain Management)
 • ITEC0772 การวิเคราะห์ธุรกิจดิจิทัลและเครื่องมืออัจฉริยะทางธุรกิจ(Digital Business Analytics and Business Intelligent Tools) *
 • ITEC0774 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการตลาดดิจิทัล (E-Business and Digital Marketing)
 • ITEC0775 การจัดการสมรรถนะและองค์ความรู้ (Competency and Knowledge Management)
 • ITEC0777 หัวข้อเฉพาะทางด้านการแปรรูปธุรกิจดิจิทัลและการบริหารจัดการ(Selected Topics in Digital Business Transformation and Management)
 • ITEC0779 การสร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Innovation with Emerging Technology)
 • ITEC0780 การออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศสมัยใหม่ (Modern Information Systems Analysis and Design)
 • ITEC0781 เทคโนโลยีเว็บสมัยใหม่ (Modern Web Technology)*
 • ITEC0782 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์มือถือ (Mobile Application Programming)*
 • ITEC0783 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง (Developing Applications on Internet of Things Devices)*
 • ITEC0785 การเขียนโปรแกรมขั้นสูง(Advanced Programming)
 • ITEC0786 หัวข้อเฉพาะทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Selected Topics in Modern Technology Development)
 • ITEC0787 การเงินดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชน (Digital Finance and Blockchain Technology)
 • ITEC0788 ความมั่นคงของซอฟต์แวร์ (Software Security) 
 • ITEC0789 การวิเคราะห์ข้อมูลเวลาจริง(Real-Time Analytics)
 • ITEC0791 การผลิตสื่อประสมดิจิทัลและเทคโนโลยี (Digital Multimedia Production and Technologies)
 • ITEC0792 คอมพิวเตอร์กราฟฟิคส์และแอนิเมชัน (Computer Graphics and Animations)
 • ITEC0793 เทคโนโลยีความความจริงเสมือนและความเป็นจริงเสริม (Virtual and Augmented Reality Technology)
 • ITEC0794 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (Human Computer Interaction)
 • ITEC0795 การออกแบบงานเสียงและวีดิทัศน์สำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound and Video Design for Multimedia)
 • ITEC0796 การพัฒนาเกมและปัญญาประดิษฐ์ (Game Development and AI)
 • ITEC0797 การวิเคราะห์ข้อมูลมัลติมีเดียและและการแสดงภาพ (Multimedia Analytics and Visualization)
 • ITEC0798 การออกแบบส่วนต่อประสานและประสบการณ์ของผู้ใช้ (User Interface and Experience Design)
 • ITEC0799 หัวข้อเฉพาะทางด้านการพัฒนามัลติมีเดียดิจิทัลและนวัตกรรม (Selected Topics in Digital Multimedia Development and Innovation)

หมายเหตุ: วิชาที่มีเครื่องหมาย * เป็นวิชาที่มีคาบปฏิบัติการคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 (1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า
(2) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าเรียนได้
(3) ไม่มีความประพฤติที่สังคมรังเกียจและไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี

ระบบการจัดการศึกษา

การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค หลักสูตร 2 ปี (ไม่มีการจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน)
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม

เวลาเรียน
วันเสาร์-อาทิตย์ 9.00-18.30 

การรับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร
ขั้นตอนการรับสมัคร
สมัครออนไลน์ที่นี่ 

ติดต่อสอบถาม

บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศEmail: itgrad@mutacth.com
คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร Q 140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทร 02-988 3666 ต่อ 4112