Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
course
Filter by Categories
teacher
Uncategorized
บทความ
ประกาศ

Information System Development and Innovation

โครงสร้างหลักสูตร MSIT

การพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรม
(Information System Development and Innovation)


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เเขนงการพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรม (Information System Development and Innovation) ปีการศึกษา 2563 เป็นหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงมาจากหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Master of Science in Information Technology: MSIT) ที่ได้เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 นี้มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะที่จำเป็นในด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบซอฟต์แวร์อย่างเป็นระบบ ทั้ง Front-end เเละ Back-end นักศึกษาสามรถเรียนรู้จากการใช้งานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และ ซอร์ฟแวร์บน Platform ต่างๆ เช่น Web-based or Standalone, Mobile, อุปกรณ์เกี่ยวกับ Internet of Things ด้วยผลิตภัณฑ์ชั้นนำของโลกภายในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย บัณทิตที่จบการศึกษาจะมีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถออกแบบและพัฒนาซอร์ฟแวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถบูรณาการกับเทคโนโลยีสารสนที่ทันสมัยบน Devices ต่างๆ รวมถึงโมเดลการทำธุรกิจด้วยการตลาดดิจิตอล (digital marketing) อีกด้วย

หลักสูตรเน้นการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ + Emerging Technologies 

10 Skills ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบซอฟต์แวร์

คนทำงานทางด้าน IT โดยเฉพาะนักวิเคราะห์เเละออกแบบระบบSoftware (System Analyst) จะรู้ดีว่าต้องทำงานหนักกว่าการทำงานสายอื่นเนื่องจากต้องอยู่กับ Technology ที่เปลี่ยนเเปลงอยู่ตลอดเวลา สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้ System Analyst ตามทันเทคโนโลยีก็คือ การมีทักษะที่จำเป็นในการพัฒนา Software อย่างเป็นระบบ เช่น ทักษะที่จำเป็นในด้านการวิเคราะห์เเละออกแบบ (System Analysis) การเขียนโปรเเกรมบน Platform ต่างๆ เช่น Web-based or Standalone, Mobile, อุปกรณ์เกี่ยวกับ Internet of Things (Programming) ตลอดจน การออกเเบบระบบจัดการฐานข้อมูล (Database) ทักษะที่เชื่อมโบงภาพการทำงานกับะบบเครื่อข่าย (Network) ซึ่งจะทำให้การต่อยอดเรียนรู้ Technology ใหม่ๆสามารถเรียนรู้กันได้ไม่ยาก เช่น Technology เกี่ยวกับ Cloud Internet of Things เเละ ฺBig Data ที่สามารถเรียนรู้ได้ง่ายถ้ามีพ้นฐาน Network, Database, Software เป็นต้น ทักษะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้ในยุคนี้ก็คือ การพัฒนา Software ให้มีความปลอดภัย (Security) software ทีพัฒนาเเบบไม่ Secure ถือว่าใช้การไม่ได้เเล้วในปัจจุบัน เปรียบเหมือนถูกโจรกรรมข้้อมูลคล้ายๆไฟใหม้ครั้งเดียวเสียหายไปหมด ท้ายที่สุด Software ที่พัฒนาจะใช้การได้ต้องตอบโจทย์เป้าหมายองค์กร System Analyst จะต้องมีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานทางด้านองค์กรเทคโนโลยีสารสนเทศ (Managerial) ตลอดจนสามารถบูรณาการ Software กับเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Soft Skills) นอกจากนั้นกรณี Software ที่เป็น Commercial System Analyst จะต้้องออกแบบและพัฒนาซอร์ฟแวร์สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเเละขายได้   ซึ่งจะต้องรู้โมเดลการทำธุรกิจด้วยการตลาดดิจิตอล (digital marketing) อีกด้วย

หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2563

แผน ข (ไม่ทำวิจัย)

รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Big Data Analytics & AI)  มีดังต่อไปนี้ – รายวิชาเเผน ข

1. จำนวนหน่วยกิต   40 หน่วยกิต
2. องค์ประกอบของหลักสูตร 
          ก.  หมวดวิชาบังคับ   16 หน่วยกิต
          ข.  หมวดวิชาเเขนง  18 หน่วยกิต
          ค.  หมวดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ  6 หน่วยกิ

คลิกดูเเผนการศึกษา

รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรม (Information System Development and Innovation) มีดังต่อไปนี้ 
– รายวิชาเเผน ข

หมายเหตุ: วิชาที่มีเครื่องหมาย * เป็นวิชาที่มีคาบปฏิบัติการ   

รายละเอียดวิชาดังนี้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

(1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า
(2) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าเรียนได้
(3) ไม่มีความประพฤติที่สังคมรังเกียจและไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีระบบการจัดการศึกษา 

การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค หลักสูตร 2 ปี (ไม่มีการจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน)
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายนภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
 
คลิกดูค่าใช้จ่าย 

เวลาเรียน 

วันเสาร์-อาทิตย์ 9.00-18.30

การรับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร
ขั้นตอนการรับสมัคร
สมัครออนไลน์ที่นี่ 

บัณฑิตศึกษาEmail: itgrad@mutacth.com คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อาคาร Q 140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทร 02-988 3666 ต่อ 4111