Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
course
Filter by Categories
teacher
Uncategorized
บทความ
ประกาศ

Digital Business Transformation and Management

โครงสร้างหลักสูตร MSIT

แขนงการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจดิจิทัลและการจัดการ
(Digital Business Transformation and Management)


หลักสูตรที่ผสมผสาน Business, Management และ Technology 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจดิจิทัลและการจัดการ (Digital Business Transformation and Management)  เป็นหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงมาจาก หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Master of Science in Information Technology: MSIT) ที่ได้เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ที่ศึกษาต่อสามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อตัวเอง องค์กร หน่วยงาน และสังคม หลักสูตรมุ่งเน้นศึกษาโมเดลธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนบทบาทและทักษะที่จำเป็นของผู้บริหารทางด้านสารสนเทศ (CIO) ในการขับเคลื่อนองค์กร โดยมีมุมมองในการบริหาร เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปช่วยสนับสนุนการดำเนินงานในองค์กรดิจิทัลแบบความต่อเนื่องและยั่งยืน อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงโอกาสในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างรายได้ให้กับองค์กร รายละเอียดวิชาดังนี้

หลักสูตรที่ผสมผสาน Business, Management และ Technology 

Business Sector

การจัดการธุรกิจดิจิทัลเน้นการสร้างรายได้ให้กับองค์กรโดยการเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าในภาคอุตสาหกรรมไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) ใน Thailand 4.0 โดยในส่วนของ Business Sector จะเริ่มจากการศึกษาโมเดลธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ระบบอัจฉริยช่วยในการตัดสินใจ (Decision Support System) ไปจนถึงการประยุกค์ใช้ Technology ในการสร้างนวัตกรรม และที่สำคัญการพัฒนาบริการต่างๆ จะตอบโจทย์ด้านผลกำไร CIO ต้องมีความรู้เรื่อง Digital Marketing ด้วยที่จะเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในงานได้

Management Sector

เน้นผลิตบุคลากร เช่น ผู้บริหารทางด้านสารสนเทศ (CIO) ที่มีทักษะรอบด้านที่จำเป็นในการบริหารจัดการและขับเคลี่อนองค์กร CIO จะต้องเข้าใจธรรมชาติขององค์กร และสามารถวิเคราะห์เป้าหมายเเละศักยภาพขององค์กรเสียก่อนว่าสามารถไปในเเนวทางที่ถูกต้องได้หรือไม่ โดยในส่วนของ Management Sector จะเริ่มจากความเข้าใจในการบริหารจัดการองค์กร การสร้างกลยุธท์ในการบริหารจัดการ การวางแผนทรัพยากรขององค์กร  ไปจนถึงการบริหารจัดการในระดับโครงการ ตลอดจน ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานต่างๆที่ต้องสอดคล้องกับนโยบาย กฏหมาย กฏระเบียบต่างๆ เช่นมาตรฐานการจัดความปลอดภัย การบริหารงานก็ควรต้องสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากลเช่น ISO27001 หรือ ITIL เป็นต้น

Technology Sector

ในการขับเคลื่อนและ/หรือเปลี่ยนผ่านองค์กร CIO ต้องเป็นผู้รู้รอบและสามารถคาดการณ์การประสบความสำเร็จขององค์กรในวิสัยทัศน์ และทิศทางที่ได้วางไว้ CIO ต้องมีพื้นฐานทาง IT เช่น hardware, software, database และ network เพื่อเชื่อมโยงภาพต่างๆ ของ infrastructure และเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ไว้ด้วยกัน ในส่วนของ Technology Sector CIO จะเรียนรู้ทฤษฎีและปฏิบัติที่จำเป็นในด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบก่อน จากนั้นจึงเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ ท้ายที่สุด CIO ต้องสามารถรู้แนวทางของการออกแบบระบบต่างๆในองค์กรและบูรณาการส่วนต่างๆกับเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล เช่น Big, Data Cloud หรือ IoT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรรวมถึงโมเดลการทำธุรกิจด้วยการตลาดดิจิตอล (digital marketing) อีกด้วย

ต่อยอดความรู้ด้วย Certificate Course Program

นักศึกษาที่จบหลักสูตรแล้วสามารถต่อยอดความรู้ในเทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะด้านทั้งทางด้านทฤษฎีและทางปฏิบัติได้มาตรฐานเทียบเท่าสล โดยสามารถต่อยอดความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงในระยะเวลาอันสั้นได้

Cyber Security (Information Assurance) Certificate Program   

– Fundamental Security

– Computer Securty and Administration

– Management of SOC

– Digital Forensics

Big Data Analytics Certificate Program  

– Fundamental Data Science

-Machine Learning 

– Data Mgt and Visualization

– Data Mining and BI

รายละเอียด เพิ่มเติมคลิก

โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2563 

แผน ข (ไม่ทำวิจัย)

1. จำนวนหน่วยกิต   40 หน่วยกิต
2. องค์ประกอบของหลักสูตร 
          ก.  หมวดวิชาบังคับ   16 หน่วยกิต
          ข.  หมวดวิชาเเขนง  18 หน่วยกิต
          ค.  หมวดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ  6 หน่วยกิต

คลิกดูเเผนการศึกษา

รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Digital Business Transformation and Management) มีดังต่อไปนี้
 – รายวิชาเเผน ข

หมายเหตุ: วิชาที่มีเครื่องหมาย * เป็นวิชาที่มีคาบปฏิบัติการ 

 

รายละเอียดวิชาดังนี้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

(1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า
(2) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าเรียนได้
(3) ไม่มีความประพฤติที่สังคมรังเกียจและไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีระบบการจัดการศึกษา 

การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค หลักสูตร 2 ปี (ไม่มีการจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน)
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายนภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 

คลิกดูค่าใช้จ่าย 

เวลาเรียน 

วันเสาร์-อาทิตย์ 9.00-18.30

การรับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร
ขั้นตอนการรับสมัคร
สมัครออนไลน์ที่นี่ 

บัณฑิตศึกษาEmail: itgrad@mutacth.com คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อาคาร Q 140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทร 02-988 3666 ต่อ 4111