Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
course
Filter by Categories
teacher
Uncategorized
บทความ
ประกาศ

BIG DATA ANALYTICS AND AI

โครงสร้างหลักสูตร MSIT

เเขนงการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์
(Big Data Analytics and AI) 


หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2563

แผน ข (ไม่ทำวิจัย)

รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Big Data Analytics & AI)  มีดังต่อไปนี้ – รายวิชาเเผน ข

1. จำนวนหน่วยกิต   40 หน่วยกิต
2. องค์ประกอบของหลักสูตร 
          ก.  หมวดวิชาบังคับ   16 หน่วยกิต
          ข.  หมวดวิชาเเขนง  18 หน่วยกิต

คลิกดูเเผนการศึกษา

รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Big Data Analytics & AI) 
มีดังต่อไปนี้ – รายวิชาเเผน ข

รายละเอียดวิชาดังนี้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

(1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า
(2) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าเรียนได้
(3) ไม่มีความประพฤติที่สังคมรังเกียจและไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีระบบการจัดการศึกษา 

การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค หลักสูตร 2 ปี (ไม่มีการจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน)
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายนภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
 
คลิกดูค่าใช้จ่าย 

เวลาเรียน 

วันเสาร์-อาทิตย์ 9.00-18.30

การรับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร
ขั้นตอนการรับสมัคร
สมัครออนไลน์ที่นี่ 

บัณฑิตศึกษาEmail: itgrad@mutacth.com คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อาคาร Q 140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทร 02-988 3666 ต่อ 4111