Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
course
Filter by Categories
teacher
Uncategorized
บทความ
ประกาศ

ค่าใช้จ่าย Big Data Analytics & AI

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เเขนงการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ (Big Data Analytics and AI)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1    
รายละเอียดค่าใช้จ่าย ราคาต่อหน่วย หน่วยรวม 
ค่าบำรุงการศึกษา           5,0001     5,000 
ค่าลงทะเบียน           3,000930,000 
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่           2,2001        2,200  
ค่าบำรุงอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ           3,2002     3,200 
ค่าบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท (ต่อภาคการศึกษา)           2,0001     2,000 
ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ + สัมมนาวิชาการ           4,0001     4,000 
ค่าประกันอุบัติเหตุ              2001        200 
  รวม46,600บาท
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2    
  ราคาต่อหน่วย หน่วยรวม 
ค่าบำรุงการศึกษา           5,0001     5,000 
ค่าลงทะเบียน           3,00012   31,200 
  ค่าบำรุงอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ        3,200 2        6,400 
  ค่าบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท (ต่อภาคการศึกษา)       2,2001        2,200 
  รวม49,400บาท
     
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
(กรณี วิชาเลือก 1 ตัวเป็นวิชาบรรยาย และ อีก 1 ตัวเป็น วิชายรรยายที่มีปฏิบัติการ)
    
  ราคาต่อหน่วย หน่วยรวม 
ค่าบำรุงการศึกษา           5,0001     5,000 
ค่าลงทะเบียน           3,0009   27,000 
ค่าบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท (ต่อภาคการศึกษา)           2,0001     2,000 
  ค่าบำรุงอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ          3,200 1          3,200 
ค่าประกันอุบัติเหตุ              2001        200 
  รวม37,400บาท
     
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
(กรณี วิชาเลือก 1 ตัวเป็นวิชาบรรยาย และ อีก 1 ตัวเป็น วิชายรรยายที่มีปฏิบัติการ)
    
  ราคาต่อหน่วย หน่วยรวม 
ค่าบำรุงการศึกษา           5,0001     5,000 
ค่าลงทะเบียน           3,0009   27,000 
ค่าบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท (ต่อภาคการศึกษา)            2,00012,000 
  รวม   37,200บาท
     
ประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร    
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1           46,600 บาท  
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2          49,400บาท  
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1          37,400บาท  
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2          37,200บาท  
รวม170,600บาท