Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
course
Filter by Categories
teacher
Uncategorized
บทความ
ประกาศ

Big Data Analytics Certificate

หลักสูตร Certificate Program จัดทำขึ้นในปีการศึกษา 2560 เป็นปีเเรก เพื่อผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ในเทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะด้านทั้งทางด้านทฤษฎีและทางปฏิบัติได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล เพื่อตอบโจทย์บุคลากรที่มีพื้นฐานทางด้าน IT อยู่เเล้ว ให้สามารถต่อยอดความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงในระยะเวลาอันสั้นได้ โดย Certificate Program (Big Data Analytics) มุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีจำนวนมหาศาล ทีมีหลากหลายรูปแบบ มาเป็นสารสนเทศที่มีคุณค่าทางธุรกิจสามารถนำไปประยุคต์ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร สร้างโอกาสทางการตลาดเเละเเข่งขันทางธุรกิจได้ บัณฑิตที่จบการศึกษาจะมีทักษะที่จำเป็นในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น กระบวนการการรวบรวมและจัดการช้อมูล (Data Preparation)โดยเฉพาะข้อมูลจาก Social media ที่มีความต่อเนื่องสูงเเบบ unstructured data, วิธีการ (Algorithms)ในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Machine Learning ตลอดจนวิธีการนำเสนอสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์ในรูปเเบบที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาที่มีการเรียนวิชาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
(2) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าเรียนได้

(3) ไม่มีความประพฤติที่สังคมรังเกียจและไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี

เกณฑ์การได้ใบ CERTIFICATE

นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 4 รายวิชาจากรายวิชาที่เปิดในสาขาที่สมัครเรียน เเละต้องสอบผ่านอย่างน้อย 4 รายวิชาโดยมีหน่วยกิต สะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0

สิ่งที่จะได้เมื่อผ่านเกณฑ์

 • ใบ Certificate ที่ได้จะออกโดยคณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 • ใบรับรองการลงรายวิชาพร้อมผลการเรียน (transcript) ออกโดยสำนักทะเบียน

การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค  (ไม่มีการจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน) ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายนภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์*** นักศึกษาที่เข้า Program จะเริ่มเรียน ในภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ก็ได้  

เวลาเรียน

วันเสาร์-อาทิตย์ 9.00-18.30 น.  

รายวิชาหลักสูตร Certificate Program (Big Data Analytics)

[เครื่องหมาย * ที่ต่อท้ายรายวิชาหมายถึงเป็นรายวิชาที่มี Lab (3 ชั่วโมง)]

ก. หมวดวิชาบังคับ

นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาบังคับจำนวน 2 วิชา รายวิชาดังนี้

 • ITEC0760 หลักเบื้องต้นของวิทยาการข้อมูล (Fundamental of Data Science)
 • ITEC0763 ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ (Big Data and Analysis)

ข.  หมวดวิชาเลือก

นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาเลือกจำนวน 2 วิชา จาก 4 วิชา รายวิชาดังนี้

 • ITEC0761 การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)
 • ITEC0766 การจัดการข้อมูลและการแสดงภาพ (Data Management and Visualization)
 • ITEC0768 สถิติและคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการข้อมูล (Statistics and Mathematics for Data Science)
 • ITEC0772 การวิเคราะห์ธุรกิจดิจิทัลและเครื่องมืออัจฉริยะทางธุรกิจ (Digital Business Analytics and Business Intelligent Tools)

ค่าใช้จ่าย 

นักศึกษาชำระค่าหน่วยกิตเป็นรายวิชา ตามที่ลงเรียน 

 • ค่าใช้จ่ายสำหรับรายวิชาที่ไม่มี Lab เท่ากับ 9,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับรายวิชาที่มี Lab เท่ากับ 12,200 บาท
 • ค่าธรรมเนียมวิชาละ 1,000 บาท

สมัครออนไลน์

– หลังจากที่สมัคร จะทำการนัดสอบสัมภาษณ์ แบบออนไลน์ เอกสารที่ต้องใช้คือ หลักฐานการจบการศึกษา (สำเนา transcript ) ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สามารถส่งหลักฐานผ่านช่องทางอีเมล itgrad@mutacth.com

* ในกรณีที่ผู้สมัครจบการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทเเล้ว จะใช้หลักฐานการจบการศึกษาปริญญาโทเเเทนก็ได้ (ขอให้เเสดงปริญญาที่เกี่ยวข้องกับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นใช้ได้)

* เจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้สมัครเพื่อยืนยันการสมัครเเละวันสอบสัมภาษณ์ ทางเบอร์โทรศัพท์เเละทาง Email

การลงทะเบียน

ลงทะเบียนได้ตั้งเเต่วันที่ 25 พฤษภาคม เป็นต้นไป ที่ห้อง บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน มีดังนี้

 1. หลักฐานการจบการศึกษา (สำเนา transcript ) ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ฉบับสมบูรณ์ 1 ชุด
 2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

ติดต่อสอบถาม 

บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้อง Q307 คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร Q 140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทร 02-988 3666 ต่อ 4111
Email: itgrad@mutacth.com   
Website: www.msit.mut.ac.th