Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
course
Filter by Categories
teacher
บทความ
ประกาศ

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Master of Science Program in Information Technology, MSIT)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

(Master of Science Program in Cyber Security, MSCS)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ

(Doctor of Philosophy in Information Technology, PhD.IT)

รับสมัคร : 15 พฤศจิกายน 2562 – 30 เมษายน 2563                            

สมัครออนไลน์  :   http://admission.reg.mut.ac.th 

กำหนดการวันสอบสัมภาษณ์ 

สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 21,28 เเละ วันอาทิตย์ที่ 22,29 ธันวาคม2562 เวลา 10.00 -12.00 น. ห้อง Q307

สอบสัมภาษณ์รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 25 มกราคม – วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 10.00 -12.00 น. ห้อง Q307

วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์  – วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม – วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2563 

สอบสัมภาษณ์รอบที่ 3 วันเสาร์ที่ 25 เมษายน – วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 เวลา 10.00 -12.00 น. ห้อง Q307

* สำหรับผู้สมัครที่ลงทะเบียนภายใน 29  ธันวาคม (ได้ส่วนลด 15%)

   สำหรับผู้สมัครที่ลงทะเบียนภายใน 31 มีนาคม (ได้ส่วนลด 10%)

 *ปฐมนิเทศ (ต่างจังหวัด)        30-31 พฤษภาคม 2563

 เริ่มเปิดการเรียนการสอน      ต้นเดือน มิถุนายน 2563

ขั้นตอนการสมัครและสอบสัมภาษณ์

1. การสมัคร Online

1) สมัคร online ได้ที่ http://admission.reg.mut.ac.th/ และชำระเงินค่าสมัคร 300 บาทภายใน 3 วัน

2) ตรวจสอบวันและเวลาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ www.msit.mut.ac.th (ลงประกาศก่อนวันสอบสัมภาษณ์เเต่ละรอบ 2 อาทิตย์) 

* ระหว่างรอการประกาศวันสอบสัมภาษณ์ จะมี email จากทางคณะ confirm การสมัคร เเละมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปยังผู้สมัครผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้

3) สอบสัมภาษณ์ (นำเอกสารประกอบการสมัครมาประกอบการสัมภาษณ์)  ในกรณีที่สมัครหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีสอบข้อเขียนวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วย

4) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะประกาศผ่านทางหน้าเว็บ www.msit.mut.ac.th  และจะต้องลงทะเบียนเข้าศึกษา ที่สำนักทะเบียน ชั้น 3 อาคาร F ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากวันประกาศผลโดยสามารถชำระเต็มหรือบางส่วนได้ 

2. การสมัครด้วยตนเอง

1) ซื้อและกรอกใบสมัครพร้อมยื่นเอกสารประกอบได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์        ชั้น 1 อาคาร A มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

2) ตรวจสอบวันและเวลาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ www.msit.mut.ac.th (ลงประกาศก่อนวันสอบสัมภาษณ์เเต่ละรอบ 2 อาทิตย์) 

* ระหว่างรอการประกาศวันสอบสัมภาษณ์ จะมี email จากทางคณะ confirm การสมัคร เเละมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปยังผู้สมัครผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้

3) สอบสัมภาษณ์(นำเอกสารประกอบการสมัครมาประกอบการสัมภาษณ์) ในกรณีที่สมัครหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีสอบข้อเขียนวัดความรู็ภาษาอังกฤษด้วย

4) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะประกาศผ่านทางหน้าเว็บ www.msit.mut.ac.th  และจะต้อง   ลงทะเบียนเข้าศึกษา ที่สำนักทะเบียน ชั้น 3 อาคาร F ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากวัน   ประกาศผลโดยสามารถชำระเต็มหรือบางส่วนได้

หลักฐานการสอบสัมภาษณ์

1) หลักฐานการจบการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

2) ในกรณีที่สมัครหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ แนบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

a.หลักฐานการจบการศึกษาปริญญาโท

b. ผลงานวิจัยที่ผ่านมาในรูปแบบบทความ หรืออื่นๆ (ถ้ามี)

3) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะประกาศผ่านทางหน้าเว็บ www.msit.mut.ac.th  และจะต้องลงทะเบียนเข้าศึกษา ที่สำนักทะเบียน ชั้น 3 อาคาร F ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากวันประกาศผลโดยสามารถชำระเต็มหรือบางส่วนได้

หลักฐานการลงทะเบียน

 ให้นักศึกษามาทำเรื่องลงทะเบียนโดยมารับใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา ที่ห้องบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร  สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เตรียมเอกสารเพื่อมาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยตัวเองดังนี้

1) หลักฐานการจบการศึกษา (สำเนา transcript ) ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ฉบับสมบูรณ์ 2 ชุด ( ในกรณีที่สมัครหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักฐานการจบการศึกษาปริญญาโทเพิ่มเติมมาด้วย หรืออื่นๆ (ถ้ามี))

2) รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

3) สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

4) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

5) ใบรับรองแพทย์ แค่รับรองว่าไม่เป็นโรคร้ายแรงที่เป็นปัญหาต่อการเรียน

หลักสูตรและจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ

หลักสูตร / สาขาวิชา จำนวนที่คาดว่าจะรับเวลาเรียน 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ10วันเสาร์ – อาทิตย์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผน ก  – แผน ข มี 4 แขนงวิชา     
ข.1 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์
(Big Data Analytics and AI)     
ข.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรม
(Information System Development and Innovation)   
ข.3 การเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจดิจิทัลและการจัดการ
(Digital Business Transformation and Management) 
ข.4 การพัฒนามัลติมีเดียดิจิทัลและนวัตกรรม
(Digital Multimedia Development and Innovation) 
45,540วันเสาร์ – อาทิตย์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
แผน ก   –  แผน ข มี 2 แขนงวิชา   
ข1. วิศวกรรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(Cyber Security Engineering)      
ข2. การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(Cyber Security Management)
45,540วันเสาร์ – อาทิตย์ 

ติดต่อสอบถาม

1 บัณฑิตศึกษา  คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ  
อาคาร  : Q ห้อง 307 
โทร. : 0-2988-3655 , 0-2988-3666 ต่อ 4111
email : itgrad@mutacth.com

2 สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ  
อาคาร :  A ชั้น  1  
โทร. : 02-988-3655, 02-988-3666 ต่อ  1105 -1107

3 สำนักทะเบียน  
อาคาร  : F  ชั้น  3  
โทร. : 02-988-3655, 02-988-3666 ต่อ  2311-2317