Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
course
Filter by Categories
teacher
Uncategorized
บทความ
ประกาศ

ขั้นตอนการสมัคร

หลักสูตรที่รับสมัคร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)

สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Master of Science Program in Cyber Security, MSCS)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Master of Science Program in Information Technology, MSIT)

รับสมัคร : 15 พฤศจิกายน 2563 – 30 เมษายน 2564                           

สมัครออนไลน์  :   http://www.mut.ac.th/admission

หลังจากที่ได้ทำการสมัครออนไลน์แล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการประสานงานและติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม เช่น Transcript เป็นต้น จากนั้นทางเจ้าหน้าที่จะทำการ นัดวันสอบสัมภาษณ์ โดยแจ้งการนัดหมายวันเวลาและสถานที่

การสอบสัมภาษณ์ จะทำการนัดวันหมายเฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ห้อง Q307 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร Q (การสอบสัมภาษณ์อาจจะเป็นรูปแบบออนไลน์แทน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ COVID-19) เมื่อสอบสัมภาษณ์เสร็จ จะทราบผลทันที และในลำดับถัดไปคือการลงทะเบียน

!! สำหรับผู้สมัครที่ลงทะเบียนภายใน 11  เมษายน 2564  (ได้ส่วนลด 10%)

15-16 พฤษภาคม 2564 อบรมเพื่อปรับพื้นฐาน “การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน”

22-23 พฤษภาคม 2564 อบรมเพื่อปรับพื้นฐาน “ระบบเครือข่ายพื้นฐานและระบบปฏิบัติการลินุกซ์เบื้องต้น”

29-30 พฤษภาคม 2564  ปฐมนิเทศ (ต่างจังหวัด)     **รูปแบบกิจกรรมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ COVID-19)**   

 มิถุนายน 2564 เริ่มเปิดการเรียนการสอน 

ขั้นตอนการสมัครและสอบสัมภาษณ์

1. การสมัคร 

  • ช่องทางแบบ online พิมพ์ URL http://www.mut.ac.th/admission  (เมื่อเสร็จแล้วให้ชำระเงินค่าสมัคร 300 บาทภายใน 3 วัน)
  • มาสมัครด้วยตนเอง ซื้อและกรอกใบสมัครพร้อมยื่นเอกสารประกอบได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์        ชั้น 1 อาคาร A มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

2. ตรวจสอบวันและเวลาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

  • จะมี email จากทางคณะ confirm การสมัคร เเละมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปยังผู้สมัครผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้

3. สอบสัมภาษณ์ 

  • นำเอกสารประกอบการสมัครมาประกอบการสัมภาษณ์ (หลักฐานการจบการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า)
  • หลังสอบสัมภาษณ์ จะทราบผลทันที

4. ลงทะเบียน

  • ลงทะเบียนเข้าศึกษา ที่สำนักทะเบียน ชั้น 3 อาคาร F ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากวันประกาศผลโดยสามารถชำระเต็มหรือบางส่วนได้

เตรียมเอกสารสอบสัมภาษณ์

  • สำเนาหลักฐานการจบการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

การลงทะเบียน

ให้นักศึกษามาทำเรื่องลงทะเบียนโดยมารับใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา ที่ห้องบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เตรียมเอกสารเพื่อมาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยตัวเองดังนี้

1) หลักฐานการจบการศึกษา (สำเนา transcript ) ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ฉบับสมบูรณ์ 2 ชุด

2) รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

3) สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

4) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

5) ใบรับรองแพทย์ แค่รับรองว่าไม่เป็นโรคร้ายแรงที่เป็นปัญหาต่อการเรียน

หลักสูตรและจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ

หลักสูตร / สาขาวิชา จำนวนที่คาดว่าจะรับเวลาเรียน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผน ก  – แผน ข มี 2 แขนงวิชา     
ข.1 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์
(Big Data Analytics and AI)     
ข.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรม
(Information System Development and Innovation)   

 
40วันเสาร์ – อาทิตย์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
แผน ก   –  แผน ข มี 2 แขนงวิชา   
ข1. วิศวกรรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(Cyber Security Engineering)      
ข2. การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(Cyber Security Management)
40วันเสาร์ – อาทิตย์ 

ติดต่อสอบถาม

1 บัณฑิตศึกษา  คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ  
อาคาร  : Q ห้อง 307 
โทร. : 0-2988-3655 , 0-2988-3666 ต่อ 4111
email : itgrad@mutacth.com

2 สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ  
อาคาร :  A ชั้น  1  
โทร. : 02-988-3655, 02-988-3666 ต่อ  1105 -1107

3 สำนักทะเบียน  
อาคาร  : F  ชั้น  3  
โทร. : 02-988-3655, 02-988-3666 ต่อ  2311-2317