เข้าระบบ
username :
password :
เก็บสถานะ :
 
:: อ่านรายละเอียด ::
หัวเรื่อง : Machine Alarm Status Monitor via Mobile and Notebook
โดย : 5617810024 ผู้อ่าน : 1139 ครั้ง
เขียนเมื่อวันที่ : 1/10/2013 09:45:59
หมวดหมู่ : Idea for network and internet application
เก็บหน้านี้ไว้ | พิมพ์หน้านี้ | แสดงความคิดเห็น กลับไปหน้าที่แล้ว

Machine Alarm Status Monitor via Mobile and Notebook

ระบบการแจ้งเตือนเมื่อเครื่องจักรเสีย ผ่านมือถือ และ โน๊ตบุ๊ค

ปัญหาและแรงจูงใจ

          เนื่องจากการผลิตในภาคอุตสาหกรรมนั้น ส่วนใหญ่จะต้องใช้เครื่องจักรในการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าทันตามที่ลูกค้าต้องการ ทั้งนี้การผลิตจะอาศัยเครื่องจักรดำเนินการผลิตตลอดเวลา  แต่เครื่องจักรจะมีค่าเสื่อม หรืออายุการใช้งานต่างกัน ดังนั้น การผลิตบางสถานที่จะทำการผลิตแบบ 24 ชั่วโมง  ซึ่งจะไม่มีการหยุดการผลิต โดยอาจจะไม่มีการหยุดเครื่องจักรได้

          แต่ความเป็นจริง เครื่องจักรมีโอกาสที่จะ Break Down ได้ทุกเวลา และในบางครั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเครื่องจักรอาจไม่ทราบว่า เครื่องจักรที่ผลิตอยู่ในแต่ละส่วนของพื้นที่มีการ Break Down อยู่ อาจไม่ได้รับข้อมูลจากฝ่ายผลิต หรือข่าวสารจากผู้ร่วมงานได้ ซึ่งการผลิตนั้น อาจหยุดผลิต เนื่องจากต้องรอคอย ผู้รับผิดชอบนั้นมาทำการซ่อมหรือแก้ไข โดยจะทำให้สูญเสียเวลาในการรอคอย และไม่สามารถจะผลิตตามแผนที่วางไว้ได้
                ดังนั้น จึงน่าจะมีวิธีที่จะสามารถแจ้งเตือนได้ว่า เครื่องจักรแต่ละตัวมีสถานะการทำงานเป็นอย่างไร ถ้าเกิดกรณีเครื่องจักรตัวใดมีปัญหาหรือเสียอยู่ ผู้รับผิดชอบสามารถที่จะรู้ข้อมูลได้เร็ว เพื่อจะไปซ่อมหรือแก้ไขได้ในเวลาที่เร็วขึ้น และลดเวลาสูญเสียการรอคอย เพื่อให้การผลิตสามารถผลิตต่อเนื่องได้ตามแผนที่วางไว้ 
 
รูปที่ 1 สาเหตุและแรงจูงใจ ในการทำระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดกรณีเครื่องจักรเสีย และหยุดทำงาน

จากรูปที่ 1จะเห็นว่า การผลิตนั้น มีการวางแผนผลิต ดังนี้

แผนและเป้าหมายการผลิต  = 480 ชิ้น      

 โดย 1 ชั่วโมง สามารถผลิตได้ = 60 ชิ้น

ดังนั้น เมื่อผลิต 8 ชั่วโมง                            

 สามารถผลิตได้ = 8 X 60 = 480 ชิ้น

และถ้าเกิดกรณี เครื่องจักรเกิดเสีย, หยุดเพื่อรอคอยผู้รับผิดชอบ และถ้าผู้รับผิดชอบไม่ทราบข้อมูลหรือทราบข้อมูลล่าช้า

จะทำให้มีการรอคอยในการซ่อม หรือแก้ไข โดยจะสูญเสียเวลา1.5 ชั่วโมง หรือเท่ากับ 90 ชิ้น

ดังนั้น   เวลาผลิตที่ได้ทั้งหมด - เวลาที่สูญเสียทั้งหมด = เวลาที่ได้ผลิตจริง

           8 ชั่งโมง -1.5 ชั่วโมง   = 6.5 ชั่วโมง

หรือ      แผนการผลิตทั้งหมด -  ผลิตที่ได้จริง  = งานผลิตที่สูญเสียไป

           480 ชิ้น - 390 ชิ้น  = 90 ชิ้น

ดังนั้น จึงนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาสำหรับลดเวลาการรอคอย กรณีเครื่องจักรเสียหรือหยุดการทำงาน 

   

รูปที่ 2 วิธีการสื่อสาร และส่งข้อมูลภายในระบบการทำงาน

จากรูปที่ 2 จะเป็นวิธีการสื่อสาร และส่งข้อมุลภายในระบบการทำงานกล่าวคือ เมื่อเกิดกรณีเครื่องจักรเสีย จะมีการส่งข้อมุลผ่าน Key pad ของเครื่องนั้น ๆ และส่งข้อมูลผ่าน Switch ไปที่ Serverและ Server จะทำการแจ้งข้อมูลไปยัง มือถือ และ โน๊ตบุ๊ค โดยผ่าน Application แก่ผู้รับผิดชอบในการซ่อมเครื่องจักร ซึ่งทีมงานฝ่ายซ่อบำรุง และแผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนฝ่ายบริหารสามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเครื่องจักรนั้น ๆ ได้


Protocol Design

   

รูปที่ 3 Protocol Design (MSMP)

หลักการทำงานผ่าน Application program

   

รูปที่ 4 หลักการทำงานผ่าน Application program

          จากรูปที่ 4 เริ่มจากในกระบวนการผลิต โดยแยกตามพื้นที่มีเครื่องจักรทำงานอยู่ ในที่นี้แบ่งเป็นพื้นที่ A,B,C และ D  ต่อมามีเครื่องจักรเสียที่พื้นที่ A โดยมีเครื่องจักรเสียอยู่คือ A2 ซึ่งพนักงานที่คุมเครื่องจักรนั้น จะส่งข้อมูลผ่าน Key pad และ แจ้งสถานะว่าเครื่องจักรเสียอยู่ (Request) และเมื่อมีการส่งข้อมูลไปแล้ว จะไปผ่าน Application program ของผู้รับผิดชอบ  และแผนกที่เกี่ยวข้องว่า ขณะนี้มีเครื่องจักร A2 เสียอยู่ โดยผู้รับผิดชอบสามารถรู้สถานะเครื่องจักร และสามารถไปที่พื้นที่ของเครื่องจักรนี้ ได้ในเวลาที่รวดเร็ว และเมื่อไปถึงที่เครื่องจักรที่เสียอยู่ ก็จะกด Key pad แจ้งว่า กำลังดำเนินการซ่อมอยู่ (Repair) และเมื่อซ่อมเสร็จแล้ว ก็จะกด Key pad ว่ามีการซ่อมเครื่องจักรเสร็จแล้ว (Finish)

           ดังนั้น ผู้รับผิดชอบและแผนกที่เกี่ยวข้อง สามารถดูได้ว่า เครื่องจักรแต่ละพื่นที่มีสถานะเป็นอย่างไร และสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่าน Application program ได้

Key Pad Design

   

รูปที่ 5 Key Pad Design

Application Program Design

   

รูปที่ 6 Application Program Design

สรุปและประโยชน์จากการใช้งาน 

           จะเห็นว่า เมื่อมีการผลิตสำหรับภาคอุตสาหกรรมนั้น จะต้องสามารถดำเนินงานได้ต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถส่งงานให้ลูกค้าได้ตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและได้รับเชื่อถือจากลูกค้า  ดังนั้น การผลิตที่อาศัยเครื่องจักรในการผลิตนั้น จะต้องมีประสิทธิภาพสูง และสามารถตอบสนองการผลิตให้ทันท่วงที  แต่ทั้งนี้ บางครั้งเครื่องจักรอาจเกิดเสียหาย หรือ Break down ได้ทุกเวลา ซึ่งจะทำให้สูญเสียปริมาณการผลิต และ ถ้าในการซ่อมเครื่องจักรในแต่ละครั้งเกิดการรอคอยเป็นเวลานานด้วยแล้ว จะทำให้มีการเสียเวลาสำหรับการรอคอยซ่อมหรือแก้ไข และผลผลิตสำหรับการผลิตจะไม่ได้ตามเป้าหมาย หรือแผนที่วางไว้ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการส่งสินค้าให้ลูกค้าไม่ทันได้ 

           ดังนั้น จึงมีการนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาสำหรับการรอคอยระยะเวลานานๆ  โดยมีการคิด Protocol สำหรับช่องทางในการติดต่อสื่อสารขึ้นมา โดยใช้วิธี Machine status monitor protocol (MSMP) ขึ้นมา ซึ่งจะมีการส่งข้อมูลผ่านระบบ Application program เพื่อแสดงสถานะเครื่องจักรแต่ละพื่นที่ว่า สามารถทำงานได้ปกติหรือไม่ 
           ในกรณีที่เกิดปัญหาเครื่องจักรเสีย จะสามารถรู้สถานะได้ว่าปัญหาเครื่องจักรอยู่พื่นที่ไหน เครื่องจักรอะไรเสียอยู่  โดยผู้รับผิดชอบสามารถได้รับข้อมูลได้รวดเร็ว และสามารถไปดำเนินการซ่อมหรือแก้ไขได้ในเวลาที่เร็วขึ้น ทั้งนี้แผนกที่เกี่ยวข้อง หรือระดับผู้บริหารสารถตรวจสอบสถานะของเครื่องจักรได้ เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนจัดการต่อไปได้เป็นอย่างดี

1. Mr.Narongwongsakorn  Sapkhumtong    ID  5617810024


กลับไปหน้าที่แล้ว
เรียงลำดับคำตอบ :


  ส่วนแสดงความคิดเห็น
ยังไม่มีผู้ตอบ