เข้าระบบ
username :
password :
เก็บสถานะ :
 
:: อ่านรายละเอียด ::
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่รอบที่ 2 ระดับปริญญาโท MSIT ทุกสาขาวิชา
โดย : nan_luckky ผู้อ่าน : 2322 ครั้ง
เขียนเมื่อวันที่ : 22/05/2012 10:33:13
หมวดหมู่ : ประกาศข่าวคณะ
เก็บหน้านี้ไว้ | พิมพ์หน้านี้ | แสดงความคิดเห็น กลับไปหน้าที่แล้ว

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่  2  หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  ( MSIT )

 

 

 

สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต         สาขาย่อย การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ 

 สกุล

 

 

 

 

1

551-01-767-0035

มนูศักดิ์

สังแก้ว

 

 

 

 

2

551-01-767-0037

ทัศนีย์

พงษ์สิงห์

 

 

 

 

3

551-01-767-0041

อุไรวรรณ

รอดเรือง

 

 

 

 

4

551-01-767-0042

ธนาเศรษฐ์

วสุธนเวโรจน์

 

 

 

 

5

551-01-767-0046

นฤพร

เตชาคำ

 

 

 

 

6

551-01-767-0047

พัชรา

บัวบาง

 

 

 

 

7

551-01-767-0048

อภิชาต

กองแก้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต         สาขาย่อย การบริหารเครือข่ายและระบบ

 

 

 

 

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ 

 สกุล

 

 

 

 

1

551-01-768-0034

ทิพวรรณ

เจือจารย์

 

 

 

 

2

551-01-768-0035

อนันท์

วงศ์จักร

 

 

 

 

3

551-01-768-0036

พัทธ์วริน

พัทธ์วรินชัย

 

 

 

 

4

551-01-768-0037

ประวีณ

สกุลลักษณ์

 

 

 

 

5

551-01-768-0038

อติพล

รัศมีดวงแข

 

 

 

 

6

551-01-768-0039

เรวัตร

ธีรพิทยาธร

 

 

 

 

7

551-01-768-0041

โกสัลล

ถีระแก้ว

 

 

 

 

8

551-01-768-0042

กรกฎ

สราญสุทธิ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต         สาขาย่อย การพัฒนาและประกันคุณภาพซอฟต์แวร์

 

 

 

 

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ 

 สกุล

 

 

 

 

1

551-01-769-00015

อรรัมภา

เฉลิมทรัพย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต         สาขาย่อย เทคโนโลยีบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

 

 

 

 

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ 

 สกุล

 

 

 

 

1

551-01770-0009

เบญจมาศ

ทองจ่าง

 

 

 

 

2

55101-770-0012

สรายุทธ

เพ็งสา

 

 

 

 

3

55101-770-0014

ชวโชติ

อาชวกุล

 

 

 

 

4

55101-770-0015

วีระชัย

จรบุรมย์

 

 

 

 

5

55101-770-0018

สุธีรา

สมานวิจิตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาสาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาความมั่นคงทางระบบสารสนเทศ MISS (รอบ 2)

 

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ 

 สกุล

 

 

 

 

1

551-01-781-0013

สิริมา  

ประเสริฐศรี

 

 

 

 

2

551-01-781-0014

พุทธิมงคล  

บำรุงพิพัฒนพร

 

 

 

 

3

551-01-781-0016

ภัทร  

บรมธนรัตน์

 

 

 

 

4

551-01-781-0011

สุเมธ  

จิตภักดีบดินทร์

 

 

 

 

5

551-01-781-0007

ทวีชัย 

เสริมสว่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาสาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่าย MSNE (รอบ 2 )

 

 

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ 

 สกุล

 

 

 

 

1

551-01-766-0054

กนกอร    

ปัญญานิพนธ์

 

 

 

 

3

551-01-766-0055

อนุชิต       

เกตุงาม

 

 

 

 

5

551-01-766-0056

ณัฐชนน    

บางรัตน์

 

 

 

 

6

551-01-766-0057

ธนพล       

เสนาสุธรรม

 

 

 

 

7

551-01-766-0058

จักรพงศ์     

สืบสาย

 

 

 

 

8

551-01-766-0059

ณัฐวุฒิ      

ภาษีรอด

 

 

 

 

9

551-01-766-0060

วีรยา     

ศรีอนันต์

 

 

 

 

10

551-01-766-0061

พันธ์วริน    

พันธ์วรินชัย

 

 

 

 

10

551-01-766-0062

ปฏิรพ      

สุขใย

 

 

 

 

11

551-01-766-0052

สุขสันต์   

สิทธิเวนัย

 

 

 

 

12

551-01-766-0063

ภานุวิทย์   

ปิยะทัตศรี

 

 

 

 

 

 

 

 

     
               

ขั้นตอนการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
 
       
กำหนดวันลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันพุธที่  16 ถึงวันศุกร์ที่   25  พฤษภาคม   2555   ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00 - 17.00 น.       
1. ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการสอบข้อเขียน  ขอให้ติดต่อกับบัณฑิตศึกษา 
 ณ ห้อง Q307 ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร Q) เพื่อขอรับแบบลงทะเบียนนักศึกษาใหม่    
2. หลักฐานการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ เป็นเอกสารที่นักศึกษาต้องเตรียมมายื่นประกอบการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
- บัตรประจำตัวสอบ / ใบเสร็จรับเงินในการสมัคร      
 รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป            
- สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ชุด (สำเนา) ทรานสคลิป  พร้อมตัวจริง      
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1  ชุด (สำเนา )          
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 สำเนา          
- ใบรับรองแพทย์ ( ความว่า  ได้เข้ารับการตรวจจริง และมีสุขภาพแข็งแรง )
               
การชำระเงิน            
- แคชเชียร์เช็ค ทุกธนาคารสั่งจ่าย "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร"        
- เงินสด            
               
3. นำแฟ้มหลักฐานการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่จากห้องบัณฑิตศึกษา ไปยื่นที่สำนักทะเบียน ชั้น 3 อาคาร F       
- ชำระเงินที่ห้องการเงิน ชั้น 3 อาคาร E           
- แสดงใบเสร็จรับเงินที่สำนักทะเบียน เพื่อทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
               
4. นักศึกษาท่านใดที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนนักศึกษาได้ภายในช่วงเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อทันที  ( หรือติดขัดประการใด กรุณาแจ้งที่ห้องบัณฑิต ตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ )    
               
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่าย  โทร 02-9883655  ต่อ 4111     
               

กลับไปหน้าที่แล้ว
เรียงลำดับคำตอบ :


  ส่วนแสดงความคิดเห็น
หน้าที่ 1
ความคิดเห็นที่ 1     โพสเมื่อ :25/05/2012 11:03:56
Reply by :
หนูดี MISS03
ตำแหน่ง:
Guest
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาใหม่นะคะ ไปลงทะเบียน กันนะคะ
-------------------------------------------------------
งานปฐมนิเทศน์ นักศึกษาใหม่ MS MUT 2555
วันที่ 2-4 มิถุนายน 2555
สถานที่ โรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ
 
ดูรายละเอียด ตารางเวลานัดหมาย
และลงทะเบียนไปร่วมงาน ได้ที่ URL
 
 
ตอบกลับ | อ้างอิง

หน้าที่ 1