เข้าระบบ
username :
password :
เก็บสถานะ :
 
:: อ่านรายละเอียด ::
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ที่มีรายชื่อในการสอบข้อเขียน ระดับปริญญาโท ทุกสาขาวิชา MSIT รอบที่ 2
โดย : nan_luckky ผู้อ่าน : 1800 ครั้ง
เขียนเมื่อวันที่ : 11/05/2012 15:34:49
หมวดหมู่ : ประกาศข่าวคณะ
เก็บหน้านี้ไว้ | พิมพ์หน้านี้ | แสดงความคิดเห็น กลับไปหน้าที่แล้ว
 

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่  2  หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  ( MSIT )

 

เวลาสอบข้อเขียน      วันที่    12   พฤษภาคม   2555     เวลา   10.00 - 12.00 น.  ห้อง  Q 210

 

สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต         สาขาย่อย การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ 

 สกุล

ลายมือชื่อ

 

1

551-01-767-0002

ชนิกานต์

ชูลีวัลย์

 

 

2

551-01-767-0015

สุริยะ

ปลื้มประเสริฐ

 

 

3

551-01-767-0030

สยาม

เฟื่องประภัสสร์

 

 

4

551-01-767-0035

มนูศักดิ์

สังแก้ว

 

 

5

551-01-767-0037

ทัศนีย์

พงษ์สิงห์

 

 

6

551-01-767-0038

ชิตรวี

เพชรแก้ว

 

 

7

551-01-767-0039

เยาวภา

ริลา

 

 

8

551-01-767-0040

วสันต์

เจนร่วมจิต

 

 

9

551-01-767-0041

อุไรวรรณ

รอดเรือง

 

 

10

551-01-767-0042

ธนาเศรษฐ์

วสุธนเวโรจน์

 

 

11

551-01-767-0043

กมล

ถินถาวร

 

 

12

551-01-767-0046

นฤพร

เตชาคำ

 

 

13

551-01-767-0047

พัชรา

บัวบาง

 

 

14

551-01-767-0048

อภิชาต

กองแก้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต         สาขาย่อย การบริหารเครือข่ายและระบบ

 

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ 

 สกุล

ลายมือชื่อ

 

1

551-01-768-0006

ปัญญา

พลหนองหลวง

 

 

2

551-01-768-0007

สุทธิรักษ์

พงนาค

 

 

3

551-01-768-0011

บดินทร์ภัทร์

ดามาพงษ์

 

 

4

551-01-768-0017

จักกพันธุ์

ชื่นบาน

 

 

5

551-01-768-0022

บวรวิทย์

สิทธิกุล

 

 

6

551-01-768-0034

ทิพวรรณ

เจือจารย์

 

 

7

551-01-768-0035

อนันท์

วงศ์จักร

 

 

8

551-01-768-0036

พัทธ์วริน

พัทธ์วรินชัย

 

 

9

551-01-768-0037

ประวีณ

สกุลลักษณ์

 

 

10

551-01-768-0038

อติพล

รัศมีดวงแข

 

 

11

551-01-768-0039

เรวัตร

ธีรพิทยาธร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต         สาขาย่อย การพัฒนาและประกันคุณภาพซอฟต์แวร์

 

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ 

 สกุล

ลายมือชื่อ

 

1

551-01-769-0003

กนกวรรณ

วรเดชวิทยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต         สาขาย่อย เทคโนโลยีบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

 

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ 

 สกุล

ลายมือชื่อ

 

1

551-01770-0004

พงษ์ศักดิ์

ทมทิตชงค์

 

 

2

551-01770-0009

เบญจมาศ

ทองจ่าง

 

 

3

55101-770-0012

สรายุทธ

เพ็งสา

 

 

4

55101-770-0014

ชวโชติ

อาชวกุล

 

 

5

55101-770-0015

วีระชัย

จรบุรมย์

 

 

6

55101-770-0018

สุธีรา

สมานวิจิตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
เตรียมความพร้อมในการสอบข้อเขียน      
1. บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ  2. ปากกา   3. ดินสอ 2B   4. ยางลบ
ผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์กรุณาติดต่อที่ตึก A ตึกประชาสัมพันธ์ เพื่อติดต่อรับคู่มือการเรียน  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และบัณฑิตศึกษา   
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  โทร. 02-988-3655 ต่อ 4111, 4112  
           
กลับไปหน้าที่แล้ว
เรียงลำดับคำตอบ :


  ส่วนแสดงความคิดเห็น
ยังไม่มีผู้ตอบ