เข้าระบบ
username :
password :
เก็บสถานะ :
 
หลักสูตรของเรา
  ประมาณการค่าใช้จ่ายทุกหลักสูตร
  ทุนการศึกษา
หลักสูตร MSNE ปรับปรุง พ.ศ. 2554
  ข้อมูลหลักสูตร MSNE ปรับปรุงปี พ.ศ. 2554
  แผนการศึกษาของ MSNE ปรับปรุง พ.ศ. 2554 แผน ก (ทำวิจัย)
  แผนการศึกษา MSNE ปรับปรุง พ.ศ. 2554 แผน ข (ไม่ทำวิจัย)
หลักสูตร MISS ปรับปรุง พ.ศ. 2555
  ข้อมูลหลักสูตร MISS ปรับปรุง พ.ศ.2555
  แผนการศึกษาของ MISS ปรับปรุง พ.ศ. 2555 แผน ก (ทำวิจัย)
  แผนการศึกษา MISS ปรับปรุง พ.ศ. 2555 แผน ข (ไม่ทำวิจัย)
หลักสูตร MSIT ปรับปรุง พ.ศ. 2555
  ข้อมูลหลักสูตร MSIT ปรับปรุง พ.ศ. 2555
  แผนการศึกษาของ MSIT ปรับปรุง พ.ศ. 2555 แผน ก (ทำวิจัย)
  แผนการศึกษา แขนง เทคโนโลยีบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Technology)
  แผนการศึกษา แขนง การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Management)
  แผนการศึกษา แขนง การบริหารเครือข่ายและระบบ (Network and System Administration)
  แผนการศึกษา แขนง การพัฒนาและประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Development and Quality Assurance)
หลักสูตร Ph.D. IT ปรับปรุง พ.ศ. 2555
  ข้อมูลหลักสูตร Ph.D. IT ปรับปรุง พ.ศ. 2555
  แผนการศึกษา Ph.D. IT ปรับปรุง พ.ศ. 2555
  Download Documents
บริการของเรา
  ตารางการเรียน
  ดาวโหลดแบบฟอร์มและใบคำร้อง
ระบบสนับสนุนการสอน
   e-classroom center
  การเผยแพร่สารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์
ดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตร
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครือข่าย 2550
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาความมั่นคงระบบสารสนเทศ 2552
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครือข่าย 2554 (ปรับปรุง)
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2555 (ปรับปรุง)
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาความมั่นคงระบบสารสนเทศ 2555 (ปรับปรุง)
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2555 (ปรับปรุง)
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเศรษฐกิจดิจิทัล ปี 2558
ดาวน์โหลดเอกสารการทำโครงงาน/วิทยานิพนธ์
  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สาขาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงระบบสารสนเทศ
Master of Science in Digital Economy ปี 2558
  ข้อมูลทั่วไปหลักสูตร MSDE ปี 2558
  แผนการศึกษา แผน ข. MSDE ปี 2558
  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
  ดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตร MSDE ปี 2558
ข่าวและกิจกรรม
ประกาศข่าวคณะ
ประกาศข่าวกิจกรรม
ทำเนียบบุคลากร
คณาจารย์
เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย
สถิติผู้เข้าชม
   คุณเข้าเป็นคนที่ :44843
   มีผู้ออนไลน์อยู่ : 1
   IP คุณ: 107.20.36.1
:: ประมาณการค่าใช้จ่าย ::
หน้าหลัก -> ประมาณการค่าใช้จ่าย
ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร
 
ปี 1 เทอม 1          42,200 บาท
ปี 1 เทอม 2          39,200 บาท
ปี 2 เทอม 1          34,500 บาท
ปี 2 เทอม 2          25,700 บาท
รวม         133,800 บาท
 
ปี 1 เทอม 1
 
   ราคาต่อหน่วย  หน่วย รวม  
ค่าบำรุงการศึกษา            3,500 1      3,500  
ค่าลงทะเบียน            2,500 11     27,500  
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่            2,000 1      2,000  
ค่าบำรุงอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ            3,000 1      3,000  
ค่าบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท (ต่อภาคการศึกษา)            2,000 1      2,000  
ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ + สัมมนาวิชาการ            4,000 1      4,000  
ค่าประกันอุบัติเหตุ               200 1         200  
    รวม     42,200 บาท
 
ปี 1 เทอม 2
 
   ราคาต่อหน่วย  หน่วย รวม  
ค่าบำรุงการศึกษา            3,500 1      3,500  
ค่าลงทะเบียน            2,500 11     27,500  
ค่าบำรุงอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ            3,000 2      6,000  
ค่าบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท (ต่อภาคการศึกษา)            2,000 1      2,000  
ค่าประกันอุบัติเหตุ               200 1         200  
    รวม     39,200 บาท
 
ปี 2 เทอม 1
 
   ราคาต่อหน่วย  หน่วย รวม  
ค่าบำรุงการศึกษา            3,500 1      3,500  
ค่าลงทะเบียน            2,500 10     25,000  
ค่าบำรุงอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ            3,000 2       6,000  
                          
    รวม     34,500 บาท
 
ปี 2 เทอม 2
 
   ราคาต่อหน่วย  หน่วย รวม  
ค่าบำรุงการศึกษา            3,500 1      3,500  
ค่าลงทะเบียน            2,500 8     20,000  
ค่าบำรุงอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ            3,000 1      3,000  
                1          
    รวม     26,500 บาท
 
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา
 
ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา               300 บาท
ค่าบำรุงการศึกษา (ต่อภาคการศึกษา)            3,500 บาท
ค่าลงทะเบียน (ต่อหน่วยกิต)            2,500 บาท
ค่าบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท (ต่อภาคการศึกษา)            2,000 บาท
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่            2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนบัณฑิต            2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการย้ายคณะ/สาขาวิชา (ต่อครั้ง)            1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการเทียบโอน (ต่อวิชา)               100 บาท
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด (ต่อวัน)               200 บาท
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษา (ต่อภาคการศึกษา)            1,000 บาท
ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (กรณีทำบัตรหาย)               100 บาท
ค่าใบรับรองต่างๆ                 20 บาท
ค่าส่งหนังสือห้องสมุดเกินกำหนด (ต่อวัน)                  5 บาท
ค่าบำรุงอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ (ต่อวิชา)            3,000 บาท
ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ + สัมมนาวิชาการ            4,000 บาท
ค่าประกันอุบัติเหตุ               200 บาท