เข้าระบบ
username :
password :
เก็บสถานะ :
 
หลักสูตรของเรา
  ประมาณการค่าใช้จ่ายทุกหลักสูตร
  ทุนการศึกษา
หลักสูตร MSNE ปรับปรุง พ.ศ. 2554
  ข้อมูลหลักสูตร MSNE ปรับปรุงปี พ.ศ. 2554
  แผนการศึกษาของ MSNE ปรับปรุง พ.ศ. 2554 แผน ก (ทำวิจัย)
  แผนการศึกษา MSNE ปรับปรุง พ.ศ. 2554 แผน ข (ไม่ทำวิจัย)
หลักสูตร MISS ปรับปรุง พ.ศ. 2555
  ข้อมูลหลักสูตร MISS ปรับปรุง พ.ศ.2555
  แผนการศึกษาของ MISS ปรับปรุง พ.ศ. 2555 แผน ก (ทำวิจัย)
  แผนการศึกษา MISS ปรับปรุง พ.ศ. 2555 แผน ข (ไม่ทำวิจัย)
หลักสูตร MSIT ปรับปรุง พ.ศ. 2555
  ข้อมูลหลักสูตร MSIT ปรับปรุง พ.ศ. 2555
  แผนการศึกษาของ MSIT ปรับปรุง พ.ศ. 2555 แผน ก (ทำวิจัย)
  แผนการศึกษา แขนง เทคโนโลยีบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Technology)
  แผนการศึกษา แขนง การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Management)
  แผนการศึกษา แขนง การบริหารเครือข่ายและระบบ (Network and System Administration)
  แผนการศึกษา แขนง การพัฒนาและประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Development and Quality Assurance)
หลักสูตร Ph.D. IT ปรับปรุง พ.ศ. 2555
  ข้อมูลหลักสูตร Ph.D. IT ปรับปรุง พ.ศ. 2555
  แผนการศึกษา Ph.D. IT ปรับปรุง พ.ศ. 2555
  Download Documents
บริการของเรา
  ตารางการเรียน
  ดาวโหลดแบบฟอร์มและใบคำร้อง
ระบบสนับสนุนการสอน
   e-classroom center
  การเผยแพร่สารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์
ดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตร
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครือข่าย 2550
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาความมั่นคงระบบสารสนเทศ 2552
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครือข่าย 2554 (ปรับปรุง)
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2555 (ปรับปรุง)
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาความมั่นคงระบบสารสนเทศ 2555 (ปรับปรุง)
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2555 (ปรับปรุง)
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเศรษฐกิจดิจิทัล ปี 2558
ดาวน์โหลดเอกสารการทำโครงงาน/วิทยานิพนธ์
  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สาขาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงระบบสารสนเทศ
Master of Science in Digital Economy ปี 2558
  ข้อมูลทั่วไปหลักสูตร MSDE ปี 2558
  แผนการศึกษา แผน ข. MSDE ปี 2558
  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
  ดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตร MSDE ปี 2558
ข่าวและกิจกรรม
ประกาศข่าวคณะ
ประกาศข่าวกิจกรรม
ทำเนียบบุคลากร
คณาจารย์
เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย
สถิติผู้เข้าชม
   คุณเข้าเป็นคนที่ :45592
   มีผู้ออนไลน์อยู่ : 1
   IP คุณ: 54.90.96.242
:: ศูนย์สอบ IT Certification ::
หน้าหลัก -> ศูนย์สอบ IT Certification
เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของ
IT Certification !!

(กำหนดการเปิดศูนย์สอบ เริ่ม เมษายนนี้แน่นอน!!)

บัณฑิตศึกษา สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ

     ได้คำนึงถึง ความสำคัญของ ใบ certification ทางด้าน IT เนื่องจาก ตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน ได้มีนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาทำธุรกรรมในประเทศไทยมากมาย
      เพื่อให้นักศึกษาที่จบ จากสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้มีโอกาสเข้าร่วมกับ บริษัทชั้นนำ เหล่านั้น และเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน และเพื่อโอกาสที่จะก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
      เราจึง ได้ ร่วมกับ สถาบัน pearson จัดตั้ง ศูนย์สอบ ใบ Certification ขึ้นมารองรับกับ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีมหานคร
      
      และวันนี้ บัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหานคร พร้อมแล้ว ที่จะผลิตบัณฑิต ที่มีทั้งคุณภาพ และ ได้รับการรับรองจากนานาชาติ

ดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ http://www.pearsonvue.com/it

 
Information Technology (IT) Certification Testing Programs:
 
สถานที่สอบ

 บัณฑิตศึกษา สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ตั้ง : อาคาร D ห้องบัณฑิตศึกษา สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
51 หมู่ 1 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขต หนองจอกกรุงเทพ 10530

โทรศัพท์ : 029883655 ต่อ 168
โทรสาร : 029884027

แผนที่มหาวิทยาลัย