ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย

  • Written by ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร
  • Published in Uncategorised
  • Hits: 1679
  • Print, Email

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NETWORK ENGINEERING AND INFORMATION SECURITY (Enterprise Network System)

 

ปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

 ราคาต่อหน่วย 

หน่วย

รวม

 

ค่าบำรุงการศึกษา

           3,500

1

     3,500

 

ค่าลงทะเบียน

           2,500

9

31,500

 

ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

           2,000

1

      2,000 

 

ค่าบำรุงอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ

           3,000

0

     0

 

ค่าบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท (ต่อปีการศึกษา)

           2,000

1

     2,000

 

ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ + สัมมนาวิชาการ

           4,000

1

     4,000

 

ค่าประกันอุบัติเหตุ

              200

1

        200

 

 

 

รวม

43,200

บาท

 

 

 

 

 

ปีที่ ภาคการศึกษาที่ 2

 

 

 

 

 

 ราคาต่อหน่วย 

หน่วย

รวม

 

ค่าบำรุงการศึกษา

           3,500

1

     3,500

 

ค่าลงทะเบียน

           2,500

12

   30,000

 

  ค่าบำรุงอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ          3,000           2         6,000  

 

 

รวม

   39,500

บาท

 

 

 

 

 

ปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

 

 

 

 ราคาต่อหน่วย 

หน่วย

รวม

 

ค่าบำรุงการศึกษา

           3,500

1

     3,500

 

ค่าลงทะเบียน

           2,500

9

   22,500

 

ค่าบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท (ต่อปีการศึกษา)

           2,000

1

      2,000

 

  ค่าบำรุงอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ           3,000           2          6,000  

ค่าประกันอุบัติเหตุ

              200

1

        200

 

 

 

รวม

   34,200

บาท

 

 

 

 

 

ปีที่ ภาคการศึกษาที่ 2

 

 

 

 

 

 ราคาต่อหน่วย 

หน่วย

รวม

 

ค่าบำรุงการศึกษา

           3,500

1

     3,500

 

ค่าลงทะเบียน

           2,500

9

   22,500

 

  ค่าบำรุงอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ           3,000           1          3,000

 

 

 

รวม

   29,000

บาท

 

 

 

 

 

ประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร

 

 

 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

          40,200

บาท

 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

          39,500

บาท

 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

          34,200

บาท

 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

          29,000

บาท

 

 

รวม

        142,900

บาท