เเผนการศึกษา

เเผนการศึกษา MTD

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เเขนงการพัฒนาระบบสมัยใหม่ (Modern System Development) 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 1  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITEC 0706 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Networks)
3(2-2-5)
ITEC 0707
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการองค์กร 
(Information Technology for Organization Management)
3(3-0-6)
ITEC 0708 การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล 
(Database Design and Management)
3(2-2-5)
รวมจำนวนหน่วยกิต 9(7-4-16)
     
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 1  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITEC 0780 การออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศสมัยใหม่
(Modern Information Systems Analysis and Design)
3(3-0-6)
ITEC 0784 การสร้างและออกแบบเชิงวัตถุ
(Object Oriented Design and Construction)
3(3-0-6)
ITEC 0710
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสารสนเทศ 
(Information System Management Related Standards)
3(3-0-6)
ITEC 0709 การประมวลผลบนคลาวด์และการใช้งาน 
(Cloud Computing and Implementation)
3(3-0-6)
รวมจำนวนหน่วยกิต 12(11-2-23)
     
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITEC 0782 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์มือถือ
(Mobile Application Programming) และ 
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง
(Developing Applications on Internet of Things Devices)
3(2-2-5)
ITEC 0712 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1
(Independent Study I)
3(0-0-9)
ITEC 0781 เทคโนโลยีเว็บสมัยใหม่ 
(Modern Web Technology)

3(2-2-5)
รวมจำนวนหน่วยกิต 9(5-2-20)
     
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITEC 0713 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 2
(Independent Study II)
3(0-0-9)
ITEC 0787 ความมั่นคงทางซอร์ฟแวร์ (Software Security) 3(3-0-6)
ITEC 0774 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการตลาดดิจิทัล 
(E-Business and Digital Marketing )
3(3-0-6)
รวมจำนวนหน่วยกิต 9(5-2-20)