IT Management

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงการจัดการธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Management of Digital Business and Information Technologies)  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงการจัดการธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Management of Digital Business and Information Technologies)  เป็นหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงมาจาก หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Master of Science in Information Technology: MSIT) ที่ได้เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ที่ศึกษาต่อสามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อตัวเอง องค์กร หน่วยงาน และสังคม หลักสูตรมุ่งเน้นศึกษาโมเดลธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนบทบาทและทักษะที่จำเป็นของผู้บริหารทางด้านสารสนเทศ (CIO) ในการขับเคลื่อนองค์กร โดยมีมุมมองในการบริหาร เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปช่วยสนับสนุนการดำเนินงานในองค์กรดิจิทัลแบบความต่อเนื่องและยั่งยืน อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงโอกาสในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างรายได้ให้กับองค์กร รายละเอียดวิชาดังนี้

การเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่ยุค Thailand 4.0

ในการเปลี่ยนผ่านไป Thailand 4.0 ผู้บริหารทางด้านสารสนเทศ (CIO) มีบทบาทที่สำคัญมาก ในการขับเคลื่อนองค์กร ด้วยนโยบายของรัฐบาลที่เน้นทิศทางของการเปลี่ยนผ่านองค์กรให้สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) ที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าในภาคอุตสาหกรรมไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้บริหารที่ Digital Skill และมีความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจ ย่อมเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบัย การเตรียมบุคลากรที่มีทักษะรอบด้านที่จำเป็นจึงจะต้องประกอบไปด้วยทักษะดิจิทัล (Digital Government Skills Set) 8 ทักษะ ที่จะยกระดับคุณภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลในระดับมาตรฐานสากล 

Digital Government Skills 8 ทักษะมีอะไรบ้าง 

Digital Government Skills 8 ทักษะประกอบไปด้วย ทักษะความเป็นผู้นำภายใต้การบริหารงานในยุคดิจิทัล (Digital skill Leadership)  ทักษะการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อนำไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital skill Transformation) ทักษะการบริหารโครงการในยุคดิจิทัล (Digital skill Project Management) ทักษะการออกแบบการให้บริการด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพ (Digital Services Design & Assurance) ทักษะการบริหารโครงการในยุคดิจิทัล (Digital skill Project Management) ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร (Digital skill Technology) ทักษะในการประยุกต์ใช้กฎระเบียบ แผนดำเนินงาน นโยบาย และกฎหมายด้านดิจิทัล (Digital skill Compliance) และ ทักษะด้านการบริหารงานภายใต้ธรรมาภิบาลที่สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัล (Digital skill Governance) 

1. ทักษะความเป็นผู้นำภายใต้การบริหารงานในยุคดิจิทัล (Digital skill Leadership)

ผู้บริหารทางด้านสารสนเทศ (CIO)  ต้องเข้าใจภาวะผู้นำ (Leadership Role) และต้องแยกให้ชัดเจนกับการบริหาร (Managerial Role) ในสภาวะปัจจุบัน ด้วยความไม่มีเวลาหรือการมีสภาวะกดดันมักทำให้ผู้บริหารมักสนใจเละใช้แต่บทบาท Managerial Role  เพราะใช้ง่าย ซึ่งจริงๆแล้ว บทบาททั้งสองควรจะชดเชยซึ่งกันและกัน ทั้งคู่เป็นสิ่งจำเป็นในการประสบผลสำเร็จในธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้วยทิศทางทางธุรกิจที่มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น Leadership Role ที่มุ่งเน้นในการกำหนดวิสัยทัศน์ และทิศทางในการการเปลี่ยนผ่านองค์กร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรจะมีความสำคัญอย่างมาก

2. ทักษะการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อนำไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital skill Transformation) 

ก่อนการเปลียนผ่านองค์กร  ผู้บริหารทางด้านสารสนเทศ (CIO) ต้องวิเคราะห์เป้าหมายเเละศักยภาพขององค์กรเสียก่อนว่าสามารถไปในเเนวทางที่ถูกต้องได้หรือไม่ เพราะฉะนั้น CIO ต้องเป็นผู้รู้รอบและสามารถคาดการณ์การประสบความสำเร็จขององค์กรใน วิสัยทัศน์ และทิศทางที่ได้วางไว้ CIO ต้องมีพื้นฐานทาง IT เช่น hardware, software, database และ network เพื่อเชื่อมโยงภาพต่างๆ ของ infrastructure ในองค์กร เข้าใจเทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนกรณีศึกษาที่ผ่านมากับการเปลี่ยนองค์กรกับเทคโนโลยใหม่ เช่น Big, Data Cloud หรือ  IoT เป็นต้น ตลอดจนมี Security Awareness เพราะว่าความเสี่ยงจากภัยคุกคามปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ และคาดเดาได้ยากแต่มีผลกับระบบในวงกว้างได้ 

3. ทักษะการออกแบบการให้บริการด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพ (Digital Services Design & Assurance) 

เทคโนโลยีดิจิทัลจะสามารถช่วยให้การสร้างนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ เป็นไปได้ง่ายขึ้น เช่นการผลิตสื่อ Multimedia ผู้สร้างงานอาจจะต้องมีทักษะในการสร้างเนื้อหาดิจิทัลด้วย Software ต่างๆ หรือ การจำลองการทำงานต่างๆที่จะมี Simulation Software ทำให้ดูก่อนจะออกแบบจริง และที่สำคัญการพัฒนาบริการต่างๆ จะตอบโจทย์ด้านผลกำไร CIOต้องมีความรู้เรื่อง Digital Marketing ด้วยที่จะเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในงานได้ 

4. ทักษะการบริหารโครงการในยุคดิจิทัล (Digital skill Project Management) 

ในยุค Digital Economy จะมีโครงการที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นระดับ Mega Project แทบทั้งสิ้น ด้วยการบริหารจัดการโครงการที่ดี จะสามารถทำให้โครงการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ตามระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด อันจะส่งผลไปสู่ภาพลักษณ์ขององค์กรที่เพิ่มสูงขึ้น การทำกำไรขององค์การมากขึ้น ตลอดจนการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 

5. ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร (Digital skill Technology) 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ จะมีบทบาทที่สำคัญเป็นอย่างมาก ทักษะความเข้าใจพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการค้นข้อมูลจาก Google ความสามารถในการที่วิเคราะห์และตัดสินใจจากข้อมูล (Decision Support System). การใช้เครื่องมือต่างๆในการประชุม สื่อสาร เช่น Email, Video Conference และ Colloboration Tools ต่างๆ จะทำให้ผู้บริหารทำงานได้อย่างรวดเร็ว สื่อสาร สั่งงานกับผู้อื่นได้ดี ตลอดจนมีความถูกต้องในการกำหนดทิศทางของธุรกิจ นอกจากนั้นการดำเนินการของ Module ต่างๆในองค์กร ควรเป็นแบบ Digital Enterprise Resource Planning System น่าจะถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร

6. ทักษะความรู้เท่าทันในการนำประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กร (Digital skill Literacy)

ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถเก็บไว้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในองค์กร เพื่อความมั่นคง ยั่งยืนในการแก้ปัญหาเเละดำเนินงาน ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลการเก็บประสบการณ์สามารถทำในรูปแบบได้ง่ายผ่านเครื่องมือต่างๆ CIO ควรนำเทคโนโลยีเหล่านี้ เช่น Content Management System, Software สำเร็จรูป เช่น iTop หรือแม้กระทั่ง WiKi มาใช้เพื่อเก็บประสบการณ์พร้อมออกแบบกระบวนการตามกระบวนการมาตรฐานต่างๆ เช่น Knowledge Management (KM) ในการบริการจัดการด้วย

7. และ 8. ทักษะในการประยุกต์ใช้กฎระเบียบ แผนดำเนินงาน นโยบาย และกฎหมายด้านดิจิทัล (Digital skill Compliance) และ ทักษะด้านการบริหารงานภายใต้ธรรมาภิบาลที่สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัล (Digital skill Governance)

การดำเนินงานต่างๆต้องสอดคล้องกับนโยบาย กฏหมาย กฏระเบียบต่างๆ เช่นมาตรฐานการจัดความปลอดภัย การบริหารงานก็ควรต้องสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากลเช่น ISO27001 หรือ ITIL เป็นต้น

การเตรียมความพร้อมของหลักสูตรเพื่อรองรับการก้าวไปสู่ Digital Thailand 4.0

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงการจัดการในเศรษฐกิจดิจิทัล มุ่งเน้นให้ผู้ที่ศึกษาต่อสามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุค Digital Economy ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อตัวเอง องค์กร หน่วยงาน และสังคม โดยมุ่งเน้นผลิต ผู้บริหารทางด้านสารสนเทศ (CIO) ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ในการนำโมเดลธุรกิจตลอดจนทักษะที่จำเป็น ในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปช่วยสนับสนุนการดำเนินงานในองค์กรดิจิทัลแบบความต่อเนื่องและยั่งยืน อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงโอกาสในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างรายได้ให้กับองค์กร

Master of Science in Information Technology: Management in Digital Economy) ตอบโจทย์ 8 ทักษะดิจิทัล (Digital Government Skills Set) อย่างไรบ้าง 

1. ทักษะความเป็นผู้นำภายใต้การบริหารงานในยุคดิจิทัล (Digital skill Leadership) 
ITEC 0707 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการองค์กร (Information Technology for Organization Management)
 
2. ทักษะการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อนำไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital skill Transformation)
ITEC0770 การวางแผนยุทธศาสตร์ทางด้านไอทีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการธุรกิจ (IT Strategic Planning and Business Management)
ITEC 0778 สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)
 
 
3. ทักษะการบริหารโครงการในยุคดิจิทัล (Digital skill Project Management)
ITEC 0765 การจัดการโครงการ (Project Management)
 
4. ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร (Digital skill Technology)
ITEC 0772 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)*
ITEC 0773 การวางแผนทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning)*
ITEC 0779 การสร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Innovation with Emerging Technology)
 
 
5. ทักษะการออกแบบการให้บริการด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพ (Digital Services Design & Assurance)
ITEC 0771 การจัดการห่วงโซ่อุปทานในเศรษฐกิจดิจิทัล (Supply Chain Management in Digital Economy)
ITEC 0774 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการตลาดดิจิทัล (E-Business and Digital Marketing)
  
6. ทักษะความรู้เท่าทันในการนำประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กร (Digital skill Literacy)
ITEC 0775 การจัดการสมรรถนะและองค์ความรู้ (Competency and Knowledge Management)

7.เเละ 8.ทักษะในการประยุกต์ใช้กฎระเบียบ แผนดำเนินงาน นโยบาย และกฎหมายด้านดิจิทัล (Digital skill Compliance) และ ทักษะด้านการบริหารงานภายใต้ธรรมาภิบาลที่สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัล (Digital skill Governance)
ITEC 0710 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องการจัดการระบบสารสนเทศ (Information System Management Related Standards)
 
โครงสร้างหลักสูตร MSIT แขนงการจัดการธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Management of Digital Business and Information Technologies) หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2559 
 
แผน ข (ไม่ทำวิจัย)

1. จำนวนหน่วยกิต   39 หน่วยกิต
2. องค์ประกอบของหลักสูตร 
          ก.  หมวดวิชาบังคับ   15 หน่วยกิต
          ข.  หมวดวิชาเเขนง  18 หน่วยกิต
          ค.  หมวดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ  6 หน่วยกิต

แผน ก (ทำวิจัย)

1. จำนวนหน่วยกิต   39 หน่วยกิต
2. องค์ประกอบของหลักสูตร 
          ก.  หมวดวิชาบังคับ   15 หน่วยกิต
          ข.  หมวดวิชาสัมมนา   4 หน่วยกิต
          ค.  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์  6 หน่วยกิต
หมายเหตุ: การเรียนในเเผน ก. จะต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยยอมรับจึงจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้
  
เเผนการศึกษา
  
รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Management of Digital Business and Information Technologies)  มีดังต่อไปนี้
 - รายวิชาเเผน ข
  • ITEC 0706 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks) *
  • ITEC 0707 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการองค์กร (Information Technology for Organization Management)
  • ITEC 0708 การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล (Database Design and Management)*
  • ITEC 0709 การประมวลผลบนคลาวด์และการใช้งาน (Cloud Computing and Implementation)
  • ITEC 0710 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องการจัดการระบบสารสนเทศ (Information System Management Related Standards)
  • ITEC 0765 การจัดการโครงการ (Project Management)
  • ITEC0770 การวางแผนยุทธศาสตร์ทางด้านไอทีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการธุรกิจ (IT Strategic Planning and Business Management)
  • ITEC 0771 การจัดการห่วงโซ่อุปทานในเศรษฐกิจดิจิทัล (Supply Chain Management in Digital Economy)
  • ITEC 0772 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)*
  • ITEC 0773 การวางแผนทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning)*
  • ITEC 0774 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการตลาดดิจิทัล (E-Business and Digital Marketing)
  • ITEC 0775 การจัดการสมรรถนะและองค์ความรู้ (Competency and Knowledge Management)
  • ITEC 0776 การเป็นผู้ประกอบการในเศรษฐกิจดิจิทัล (Entrepreneurship in Digital Economy)
  • ITEC 0777 หัวข้อเฉพาะทางด้านการจัดการในเศรษฐกิจดิจิทัล (Selected Topics in Management in Digital Economy)
  • ITEC 0778 สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)
  • ITEC 0779 การสร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Innovation with Emerging Technology)
  • ITEC 0712 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 (Independent Study I)
  • ITEC 0713 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 2 (Independent Study II)

 - รายวิชาเเผน ก

  • ITEC 0700 ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)
  • ITEC 0701 คณิตศาสตร์สำหรับงานวิจัย (Mathematics for Research)
  • ITEC 0702 สัมมนา 1 (Seminar I)
  • ITEC 0703 สัมมนา 2 (Seminar-II)
  • ITEC 0704 วิทยานิพนธ์ 1 (Thesis-I)
  • ITEC 0705 วิทยานิพนธ์ 2 (Thesis-II)
  • ITEC 0706 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks) *
  • ITEC 0707 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการองค์กร (Information Technology for Organization Management)
  • ITEC 0708 การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล (Database Design and Management)*

 หมายเหตุ: วิชาที่มีเครื่องหมาย * เป็นวิชาที่มีคาบปฏิบัติการ  

รายละเอียดวิชาดังนี้

ITEC0706 Computer Networks (เครือข่ายคอมพิวเตอร์)

 1. Course Description
 2. Topics by Week (Lecture)
 3. Topics by Week (Lab)
 4. Course Materials

Computer Network เป็นวิชาพื้นฐานสำหรับทุกสาขาวิชา โดยจะเน้นความรู้ความการเข้าใจพื้นฐาน ตลอดจนทฤษฎีทางด้าน Network รวมถึงการ config อุปกรณ์เบื้องต้น เช่น router หรือ switch การแบ่ง subnet เป็นต้นนักศึกษาที่ผ่านวิชานี้สามารถจะนำความรู้ในวิชาไปต่อยอดวิชาต่างๆในหลักสูตรได้ เช่น นักศึกษาที่จะไปต่อยอดทางสาย Security สามารถที่จะเข้าใจในส่วน Infrastructure ส่วนนักศึกษาที่จะไปต่อยอดทางสาย IT วิชานี้จะให้ความรู้ความใจในส่วนการเชื่อมโยงภาพการทำงานของระบบ และองค์กร เป็นต้น

วิชานี้ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ ภาพรวมการทำงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบจำลองการทำงานระบบเครือข่ายแบบ ทีซีพี/ไอพี การทำงานของโปรโตคอลชั้นแอพลิเคชั่น การทำงานโปรโตคอลชั้นเครือข่าย การทำงานโปรโตคอลชั้นลิงค์ การทำงานเครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สายInstructor: ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล
PhD. (Telecommunication Engineering) , University of New South Wales, Australia
คณบดี คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่  เรื่อง 
Introduction to Computer Network (1)
Introduction to Computer Network (2)
Application Layer Protocol (1) - HTTP
Application Layer Protocol (1) - SMTP/DNS/FTP/P2P
Transport Layer Protocol (1) -UDP/Reliable Transport
Transport Layer Protocol (1) -Pipeline Protocol
Transport Layer Protocol (1) - TCP
Network Layer Protocol (1) - IP
Network Layer Protocol (1) - Addressing and Subnetting
10  Network Layer Protocol (1) - ICMP/NAT
11  Network Layer Protocol (1) - Routing Protocol
12  Network Layer Protocol (1) - RIP/OSPF
13  Data Link Layer (1) - Services
14  Data Link Layer (2) - Ethernet
15  Data Link Layer (3) - Switch Operation
ครั้งที่  เรื่อง 
Register CCNA & Introduction to CCNA resource & Tool
Analysis application based on TCP/IP
TCP/IP configuration & basic trobershooting
Enterprise networking with packet tracer (1)
Enterprise networking with packet tracer (2)
Cisco router password Recovery
Cisco basic configuration
IP addressing design
Static route (1)
10  Static route (2)
11  RIP version 1
12  RIP version 2
13  OSPF
14  PreTest & Free Lab
15  Final Exam (hands-on)
Computer Networks, "A Top-down Approach", James F. Kurose
next
prev

ITEC0707 Information Technology for Organization Management(เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการ)

 1. Course Description
 2. Topics by Week
 3. Course Materials

วิชานี้ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจ เครือข่ายและการร่วมมือกันทำงานก่อให้เกิดแนวทางต่าง ๆ ทางธุรกิจ ความปลอดภัยของวิสาหกิจและความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ พาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ พาณิชย์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครือข่ายสังคมในสภาพแวดล้อมของเว็บ 2.0 กระบวนการดำเนินธุรกรรมการค้าแบบออนไลน์ โปแกรมประยุกต์ตามหน้าที่งานและการควบรวม ระบบที่ใช้ในวิสาหกิจขนาดใหญ่ เช่น เอสซีเอ็ม ซีอาร์เอ็ม อีอาร์พี เป็นต้นInstructor: ผศ.ดร.พนม เพชรจตุพร
วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วศ.ม. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
MSIT Blog
MSIT Blog Author
ครั้งที่  เรื่อง 
Core concept of Information system and information technology, Competitive model  
Type of IS and supports, Supply chain and Logistics supports, IT infrastructure and Cloud Computing 
Data Text Document Management, Data Warehouse, Data Mart and Data Center, Enterprise Content Management 
Business network, Network management and portal, Collaboration, Legal and Ethical issues 
Protecting data and Business operations, IS vulnerability and Threats, Fraud crime and violation, Network security and controls 
E Business, E Commerce, M Commerce and Collaborative Commerce 
Mobile computing technologies, Mobile shopping Entertainment Advertising and Entertainment 
Social media and Mobile Enterprise Application, Connected Economy, Digital Ecosystem 
Management Level, Functions and Operational Systems, Manufacturing and Production Systems  
10  Sale and Marketing System, Accounting and Finance System, Human Resources System 
11  Enterprise Systems, ERP, SCM, CPFR and CRM 
12  Business Intelligence (BI) and Decision Support System (DSS), Mobile intelligence 
13  IT Strategies, Aligning IT with Business Strategy, IT Strategic Planning Process 
14  Business Process Management and Service – Oriented Architecture, IT Outsorcing 
15  IT Project Management, Knowledge Management 
Information Technology for Management, Improving Strategies and Operation Performance, Turban and Volonino, Wiley
next
prev

ITEC0708 Database Design and Management (การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล)

 1. Course Description
 2. Topics by Week (Lecture)
 3. Topics by Week (Lab)
 4. Course Materials

วิชานี้ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ หลักการระบบฐานข้อมูลและสถาปัตยกรรม การจำลองแบบฐานข้อมูลโดยใช้อีอาร์/อีอีอาร์ ทฤษฎีการจำลองแบบเชิงความสัมพันธ์ การออกแบบฐานข้อมูลเชิงลอจิก คำสั่งเอสคิวแอล อัลกอริทึ่มการออกแบบฐานข้อมูลเชิงความสัมพันธ์Instructor: รศ.ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช
PhD. (Computer Science and Engineering), University of New South Wales, Australia
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
อดีตคณบดี คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (พ.ศ. 2545-2559)
อดีตประธานคณะกรรมการก่อตั้งสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2554)
ครั้งที่  เรื่อง 
แนะนำเนื้อหาวิชาในภาพรวมและการบูรณาการกับเนื้อหาวิชาอื่นๆ
ความเป็นมาของเทคโนโลยีฐานข้อมูลและบริบทของฐานข้อมูล
สถาปัตยกรรมและแนวความคิดของระบบฐานข้อมูล
กระบวนการในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและแนวความคิดของแบบจำลองข้อมูล ER
การสร้างแบบจำลองข้อมูล ER
การสร้างแบบจำลองข้อมูล ER/EER และแนวความคิดเบื้องต้นของ Class Diagram
แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์
การออกแบบฐานข้อมูลเชิง logic (การแปลงแบบจำลองข้อมูล ER/EER เป็นแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์)
ทฤษฎีการนอร์มัลไลซ์เซชัน (Normalization) – แนวความคิดเบื้องต้น และFunctional Dependency
10  ทฤษฎีการนอร์มัลไลซ์เซชัน (Normalization) – 1NF, 2NF, 3NF และ BCNF
11  พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ ตอนที่ 1
12  พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ ตอนที่ 2
13  ภาษา SQL – ตอนที่ 1
14  ภาษา SQL – ตอนที่ 1
15  ประมวลเนื้อหาทั้งหมดและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีของฐานข้อมูล
ครั้งที่  เรื่อง 
Retrieving Data Using the SQL SELECT Statement
Restricting and Sorting Data
Using Single-Row Functions to Customize Output
Using Conversion Functions and Conditional Expressions
Reporting Aggregated Data Using the Group Functions
Displaying Data from Multiple Tables
Displaying Data from Multiple Tables เเละ Using the Set Operators
Using Subqueries to Solve Queries
Retrieving Data Using Subqueries (Fundamentals II)
10  Manipulating Data
11  Using DDL Statements to Create and Manage Tables
12  Creating Other Schema Objects
13  Controlling User Access
14  Managing Schema Objects (Fundamentals II)
15  Test Lab
Fundamentals of Database Systems, 4th Edition, Etmasri & Navathe, 2004
Modern Database Management, 8th Edition, Hoffer, Prescott and McFadden, 2007
Software: Oracle 11g
next
prev

ITEC0710 Information System Management Related Standards  (มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสารฯ)

 1. Course Description
 2. Topics by Week
 3. Course Materials

วิชานี้ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ มาตรฐาน และการปฏิบัติที่ดี ในการจัดการสารสนเทศ มาตรฐานการจัดการความมั่นคงสารสนเทศ มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องธุรกิจ มาตรฐานการจัดการความเสี่ยง เช่น ITIL ISO 22301 ISO27001 ISO 31000

This course includes: Best Practice and Information Management Standards; information security standards; business continuity standard; risk management standard such as Information technology infrastructure library (ITIL); ISO/IEC 27001; ITIL ISO 22301; ISO 27001; ISO 31000Instructor: ดร.บรรจง หะรังสี
IT security adviser บริษัท ทีเน็ต จำกัด
ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000, CMMI
ครั้งที่  เรื่อง 
Risk Management
Information Security Standards (ISO/IEC 27001) (1/3)
Information Security Standards (ISO/IEC 27001) (2/3) and Project Discussion of how to do
Information Technology Infrastructure Library (ITIL) (1/2) and Project Discussion of how to do
Business Continuity Management (ISO 22301) (1/2) and Project Discussion of how to do
Enterprise Architecture (TOGAF) (1/2) and Project Discussion of how to do
Project Progress and Review & Midterm Presentation Preparation
Midterm Group Project Presentation
Information Security Standards (ISO/IEC 27001) (3/3) and Project Discussion of how to do
10  Information Technology Infrastructure Library (ITIL) (2/2) and Project Discussion of how to do
11  Business Continuity Management (ISO 22301) (2/2) and Project Discussion of how to do
12  Enterprise Architecture (TOGAF) (2/2) and Project Discussion of how to do
13  Project Progress and Review & Final Presentation Preparation
14  Project Progress and Review & Final Presentation Preparation
15  Final Group Project Presentation
Information Technology for Management, Improving Strategies and Operation Performance, Turban and Volonino, Wiley
next
prev

ITEC0773 การวางแผนทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning)

 1. Course Description
 2. Topics by Week (Lecture)
 3. Topics by Week (Lab)
 4. Course Materials

วิชานี้ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ การบูรณาการระบบและสถาปัตยกรรมองค์กร วงจรชีวิตการพัฒนาระบบ กลยุทธ์การใช้งานซอฟต์แวร์และการเลือกผู้จัดจำหน่ายระบบ การจัดการโครงการ ภาพรวมระบบเอสเอพี การขาย การตลาดและซีอาร์เอ็ม การจัดการการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน การบัญชีและการเงิน การจัดการทรัพยากรบุคคล

This course includes: System integration and enterprise system architecture; system development life cycle; implementation strategies and vendor selection; project management; SAP overview; sales, marketing and CRM; production and supply chain management; accounting and finace system; human resource managementInstructor: ผศ.ดร.พนม เพชรจตุพร

Instructor: อาจารย์สืบทัศน์ ลิ่มสายหั้ว
ครั้งที่  เรื่อง 
Introduction to ERP
Business Process
ERP and Organization
Enterprise System for Manager 1
Enterprise System for Manager 2
Introduction to Accounting 1
Introduction to Accounting 2
Procurement Process 1
Production Process 2/ERP Simulation Game
10  Fulfillment Process 1
11  Fulfillment Process 2
12  Production Process 1
13  Production Process 2
14  Process Integration 1
15  Process Integration 2
ครั้งที่  เรื่อง 
ERP Simulation for Manager management with distribution system subject #1
ERP Simulation for Manager management with distribution system subject #2
ERP Simulation for Manager management with distribution system subject #3
ERP Simulation for Manager management with distribution system subject #4
Sales and Distribution Case Study (1)
Sales and Distribution Case Study (2)
Material Management (MM) Case Study (1)
Material Management (MM) Case Study (2)
Production Planning and Execution (PP) Case Study (1)
10  Production Planning and Execution (PP) Case Study (2)
11  Production Planning and Execution (PP) Case Study (3)
12  Warehouse Management (WM) Case Study (1)
13  Warehouse Management (WM) Case Study (2)
14  Warehouse Management (WM) Case Study (3)
15  Warehouse Management (WM) Case Study (4)
Integrated Business Processes with ERP Systems, Simha R. Magal, Jeffery Word
Software: SAP
next
prev

ITEC0765 การจัดการโครงการ (Project Management)

 1. Course Description
 2. Topics by Week
 3. Course Materials

วิชานี้ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ แนวความคิดและขั้นตอนเริ่มต้นของโครงการด้านไอที การจัดทำงบประมาณและกำหนดการของโครงการ การจัดการกับความเสี่ยงของโครงการ การวางแผนการสื่อสาร การติดตามความคืบหน้าและการจัดทำรายงานของโครงการ การจัดการด้านคุณภาพของโครงการด้านไอที การจัดการเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลง การต่อต้านและข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์การ การดำเนินโครงการ การปิดและการประเมินโครงการInstructor: รศ.ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช
PhD. (Computer Science and Engineering), University of New South Wales, Australia
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
อดีตคณบดี คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (พ.ศ. 2545-2559)
อดีตประธานคณะกรรมการก่อตั้งสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2554)
ครั้งที่  เรื่อง 
เเนะนำวิชาในภาพรวม
ธรรมชาติของโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเเละซอฟต์เเวร์ (1)
ธรรมชาติของโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเเละซอฟต์เเวร์ (2)
การริเริ่มเเละกำหนดความคิดโครงการ (1)
การริเริ่มเเละกำหนดความคิดโครงการ (2)
การพัฒนา Project Charter เเละ Project Plan
ประเด็นทางด้านบุคลากรในการบริหารจัดการโครงงาน
การกำหนดเเละกสรบริหารจัดการขอบเขตโครงงาน
โครงสร้างการเเตกงานเเละการประมาณโครงการ (1)
10  โครงสร้างการเเตกงานเเละการประมาณโครงการ (2)
11  การจัดทำงบประมาณ (Budget) เเละ การจัดทำตารางงาน (Schedule)
12  การบริหารจัดการความเสี่ยง (1)
13  การบริหารจัดการความเสี่ยง (2)
14  การรายงาน การติดตาม เเละ การสื่อสารในการทำโครงการ
15  การบริหารการเปลี่ยนเเปลงองค์กร การต่อต้านเเละการขัดเเย้ง
Information Technology Project Management, 4th Edition, Jack T. Machewka, 2012
next
prev

ITEC0770 IT Strategic Planning and Business Management (การวางแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการธุรกิจ)

 1. Course Description
 2. Topics by Week
 3. Course Materials

วิชานี้ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาบริการและลดค่าใช้จ่าย วงจรชีวิตของเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาประสิทธิภาพของธุรกิจ การจัดการบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการการเงินทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการประสิทธิภาพ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศInstructor: ผศ.ดร.พนม เพชรจตุพร
วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วศ.ม. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
MSIT Blog Author
ครั้งที่  เรื่อง 
ผู้ประกอบการและคุณลักษณะที่จำเป็นของผู้ประกอบการ
รูปแบบธุรกิจ การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ องค์ประกอบและการจัดทำแผนธุรกิจ
การจัดผังองค์กรธุรกิจ การทำ SWOT การวางแผนกลยุทธ์และการจัดการ
เครื่องมือที่ช่วยในการจัดการธุรกิจ เช่น Big data, Customer Segmentation, TQM, CRM, BSC, Strategic Alliance
เครื่องมือ (ต่อ) SCM, Benchmarking, BPR, Competency, Outsourcing
การขายและการตลาด การใช้สื่อสังคม ช่องทางการจัดจำหน่าย
การบัญชีและการเงิน ตัววัดทางการเงินแบบต่าง ๆ
ทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การึกอบรม การประเมินผลงาน
โการดำเนินการผลิตสินค้า การวางแผนการผลิต รูปแบบการผลิต ระบบที่เกี่ยวข้อง
10  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อผู้บริหาร
11  ระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด การขาย การจัดจำหน่าย
12  ระบบสารสนเทศเพื่อการบัญชีและการเงิน
13  กระบบสารสนเทศเพื่อทรัพยากรมนุษย์
14  ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการผลิต
15  การบูรณาการระบบสารสนเทศทั้งหลายเข้าด้วยกันเป็นระบบสารสนเทศหลักขององค์การและวิสาหกิจ
Business Processes and Information Technology by Ulric J. Gelinas, Steve G. Sutton, Jane Fedorowicz
Integrated Business Processes with ERP System by Simha R. Magal, Jeffrey Word
BABOK v3.0 A Guide To The Business Analysis Body Of Knowledge by International Institute Business Analysis
next
prev

ITEC0771 การจัดการห่วงโซ่อุปทานในเศรษฐกิจดิจิทัล (Supply Chain Management in Digital Economy)

 1. Course Description
 2. Topics by Week
 3. Course Materials

ชานี้ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ แบบจำลองของการจัดการโซ่อุปทานเพื่อก่อให้เกิดระบบแห่งคุณค่า ประโยชน์ของการร่วมมือกันทั่วทั้งโซ่อุปทานภายในองค์การ ความสำคัญของเวลาในการสร้างโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพสูง การวัดประสิทธิภาพของโซ่อุปทาน การจัดการการไหลของสารสนเทศในองค์การ โมดูลโซ่อุปทานในอีอาร์พี คลังข้อมูลใน อีอาร์พี ผลกระทบทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเอสซีเอ็ม การสร้างความร่วมมือและความไว้วางใจในโซ่อุปทาน การบริหารความสัมพันธ์ในโซ่อุปทานInstructor: ผศ.ดร.พนม เพชรจตุพร
ครั้งที่  เรื่อง 
Introduction to Supply Chain Management
Supply Chain Strategy, Design and Building Blocks
Network and System Design, Theory of Constraint (TOC), ERP
Consumer - Driven Supply Chain, Delivering Value to Customer, Marketing and Distribute Channel
Product and Process Design, Process Automation, IT Supporting
Sourcing and SCM, Sourcing Function, E Sourcing and E Procurement
Logistics tasks, Transportation, Warehouse and Management, E Logistics
Forecasting and Demand Planning
Inventory Management
10  Lean Supply Chain by IT
11  Supply Chain Relationship Management (SRM, PRM, CRM)
12  Global Supply Chain Management
13  Integrated Global Supply Chain Management by IT (IS) system
14  Digital Supply Chain in Digital Economy
15  Sustainable Supply Chain Management (Green Supply Chain
Supply Chain Management: A Global Perspective, Nada R. Sanders, Wiley
next
prev

ITEC0772 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)

 1. Course Description
 2. Topics by Week (Lecture)
 3. Topics by Week (Lab)
 4. Course Materials

วิชานี้ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ ภาพรวมระบบสนับสนุนการตัดสินใจและเครื่องมืออัจฉริยะทางธุรกิจ กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวข้องกับระบบและการสร้างตัวแบบจำลอง แนวความคิดทางด้านวิธีการและเทคโนโลยีของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ อธิบายถึงส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำตัวแบบจำลอง การทำเหมืองข้อมูล การทำเหมืองข้อความและการทำเหมืองเว็บ การทำคลังข้อมูล การจัดการประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจInstructor: อาจารย์พัชวรัทย์ พิพัฒน์ธนอุดมดี
SAS Thailand Specialist
ครั้งที่  เรื่อง 
Management of Support System: An Overview (1)
Management of Support System: An Overview (1)
Decision-Making Systems, Modeling and Support (1)
Decision-Making Systems, Modeling and Support (2)
Decision Support System: An Overview (1)
Decision Support System: An Overview (2)
Modeling and Analysis (1)
Modeling and Analysis (2)
Business Intelligent (1)
10  Business Intelligent (2)
11  Decision Support System Development
12  Electronic Commerce and BI (1)
13  Electronic Commerce and BI (2)
14  Presentation 1
15  Presentation 2
ครั้งที่  เรื่อง 
Introduction to SAS Enterprise (1)
Introduction to SAS Enterprise (2)
Working with Data in a Project (1)
Working with Data in a Project (2)
Getting Start with Tasks (1)
Getting Start with Tasks (2)
Creating Simple Queries (1)
Creating Simple Queries (2)
Create Summarized Output (1)
10  Create Summarized Output (2)
11  Advance Queries (1)
12  Advance Queries (1)
13  Working with Results and Automating Projects (1)
14  Working with Results and Automating Projects (1)
15  Static and Dynamic Model Data Analysis, Goal Seeking Analysis, Scenario Analysis
Decision Support System and Intelligent Systems, Efraim Turban, Ramish E Sharda, Dursun Delen, Prentice-Hall, 2010
Software: SAS
next
prev

ITEC0774 E-Business and Digital Marketing  (ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการตลาดดิจิทัล)

 1. Course Description
 2. Topics by Week
 3. Course Materials

วิชานี้ครอบคลุมการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจโดยใช้ประโยชน์จากสื่อ Online ศึกษาช่องทางในการสร้างรายได้ และการประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการประยุกต์ทฤษฎีทางการตลาดมาสู่การนำเสนอบนสังคม Online ผ่านการสร้างอัตลักษณ์ขององค์กร เพื่อการเป็นที่จดจำ นักศึกษที่ผ่านวิชานี้จะเข้าใจถึงช่องทางในการประกอบธุรกิจ Online การมองเห็นโอกาสในการสร้างรายได้ รวมถึงการได้พบปะพูดคุยกับผู้ที่ได้รับความนิยม และมีตัวตนในสื่อ Social media

This course includes: Concept and component of E-business; infrastructure of E-Business; E-commerce; M-commerce; strategy of E-Business; logistic management; supply chain management; E-procurement; digital marketing; social media marketing; customer relationship managementInstructor: อาจารย์จิรายุ ตระกูลเขียว
รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาเเละประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่  เรื่อง 
Connected to Customer
The Paradoxes of Marketing to Connected Customers
The Influential Subcultures
Meeting with Special Guest I
Marketing 4.0 in the Digital Economy
Marketing Productivity Metric
Meeting with Special Guest II
Industry Archetypes and Best Practices
Human-Centric Marketing for Brand Attraction
10  Content Marketing for Brand Curiosity
11  Content Marketing for Brand Curiosity
12  Meeting with Special Guest III
13  Omnichannel Marketing for Brand Commitment
14  Engagement Marketing for Brand Affinity
15  Meeting with Special Guest IIII
next
prev

ITEC0778 Enterprise Architecture (สถาปัตยกรรมองค์กร)

 1. Course Description
 2. Topics by Week (Lecture)
 3. Course Materials

วิชานี้ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ แนวคิดของสถาปัตยกรรมองค์กร การออกแบบองค์กร การบูรณาการองค์กร การปรับตัวสู่ระบบนิเวศขององค์กร การจัดวางกลยุทธ์ของธุรกิจและไอทีเข้ากับพันธกิจขององค์กร This course includes: Concepts of enterprise architecture; enterprise IT design; enterprise integrating; enterprise ecosystem adaptation; it; business strategy and it alignment with missions of the enterpriseInstructor: ผศ.ดร.พนม เพชรจตุพร
วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วศ.ม. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
MSIT Blog Author
next
prev

ITEC0779 Innovation with Emerging Technology (การสร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่)

 1. Course Description
 2. Topics by Week (Lecture)
 3. Course Materials

วิชานี้ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ การสร้างนวัตกรรมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ให้ได้เปรียบในการแข่งขัน คุณลักษณะและความท้าทายของ เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ ทักษะในการควบคุมแพลตฟอร์มดิจิทัล การนำเอาความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างกลยุทธ์เชิงธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ศึกษาหน้าที่และผลกระทบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ในทุกมุมมองของ ธุรกิจร่วมสมัย The advent and application of emerging technologies into innovation and the gaining of competitive advantage; Characteristics and challenges of emerging technologies; Skills required to harness the capability of digital platform; Successful application of knowledge to designing innovative business strategies and solutions; Studies of the role and impact of emerging technologies in all aspects of contemporary business

next
prev

ITEC0780 การออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศสมัยใหม่ (Modern Information Systems Analysis and Design)

 1. Course Description
 2. Topics by Week
 3. Course Materials

วิชานี้ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ วงจรชีวิตการพัฒนาระบบ การเชื่อมต่อกับผู้ใช้ เครื่องมืออธิบายกระบวนการเช่น ไดอะแกรมดาด้าโฟลว์ ไดอะแกรมโปรเซสโฟลว์เป็นต้น เครื่องมือจำลองแบบข้อมูลเชิงลอจิก เช่น วิธีการนอร์มัลไลซ์ ข้อตกลงการตั้งชื่อฐานข้อมูล เป็นต้น; การกำหนดคุณสมบัติของระบบที่ออกแบบ เช่น คุณสมบัติเชิงธุรกิจ คุณสมบัติเชิงเทคนิค เป็นต้นInstructor:  อ.พฤกษา ดวงผาสุก
รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่  เรื่อง 
The Systems Development Environment
Succeeding as a Systems Analyst
Managing the Information Systems Project
Identifying and Selecting Systems Development Projects
Initiating and Planning Systems Development Projects
Determining System Requirements
Structuring System Requirements: Process Modeling
Structuring System Requirements: Logic Modeling
Structuring System Requirements: Conceptual Data Modeling
Using Data Flow Diagram (1)
Using Data Flow Diagram (2)
Review Proposed Information System Case
Case Study in Data Flow Diagram
Designing Forms and Reports
Designing Interfaces and Dialogues
Analyzing systems using Data Dictionaries
10  Describing Process Specifications and Structured Decision
11  Finalizing Design Specifications
System Implementation
12  Maintaining Information Systems
13  Case Study in Data Dictionaries
14  Case Study in Process Specifications
15  Preparing & Present the system proposal
Jeffrey A. Hoffer, Joey F. George, Joseph S. Valacich "Modern Systems Analysis and Design", FIFTH Edition, Pearson International Edition ISBN: 0136132960 / 978-0-13-613296-7
Commercial Project Management Software
- https://www.aceproject.com/
- https://basecamp.com/
- ttps://www.teamwork.com/project-management-software
- https://activecollab.com/
- https://www.zoho.com/projects/
- http://myteamplan.com/
next
prev
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

(1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า
(2) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าเรียนได้
(3) ไม่มีความประพฤติที่สังคมรังเกียจและไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี

 

ระบบการจัดการศึกษา 

การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค หลักสูตร 2 ปี (ไม่มีการจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน)
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 
ค่าใช้จ่าย 
http://www.msit.mut.ac.th/index.php/admission/allpaymenttuition

เวลาเรียน 

วันเสาร์-อาทิตย์ 9.00-18.30
 
การรับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร วันนี้ - 31 มีนาคม 2562
 
ติดต่อสอบถาม 

บัณฑิตศึกษา
คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อาคาร Q 140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทร 02-988 3666 ต่อ 4111