MSIT

Master of Science Program in Information Technology (MSIT)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 เป็นหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงมาจากหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Master of Science in Information Technology: MSIT) ที่ได้เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ที่ศึกษาต่อสามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อตัวเอง องค์กร หน่วยงาน และสังคม นอกจากนั้น หลักสูตรมีเนื้อหาของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2560 ทางคณะจะเป็นศูนย์อบรม ของ Oracle Academy อย่างเป็นทางการ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้นักศึกษาสำหรับการอบรมนอกหลักสูตร ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำงานของบัณฑิตที่จบการศึกษาในภาคอุตสาหกรรม   

 
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นในการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ในทุกแง่มุมของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ที่ศึกษาต่อสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ ไม่ว่าจะเป็น
 
(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)
 
(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงการจัดการในเศรษฐกิจดิจิทัล (Management in Digital Economy)
 
(3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Modern Technology Development)
 
นอกจากนี้ จากนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่มุ่งเน้นให้จัดการเรียนการสอนแบบทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป ทำให้แทบจะทุกวิชาในหลักสูตรนี้จะมีการเรียนภาคปฏิบัติ ซึ่งจะมีซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ได้รับการยอมรับและใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมมาใช้ประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนเเละเพิ่มทักษะต่างๆ เพื่อรองรับตลาดแรงงานอย่างแท้จริง รายละเอียดของเเต่ละเเขนงมีดังนี้
 

การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)

 

ภาพ: การอบรม Big Data Hadoop and Spark Training โดย EvenBrite เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2017
 
หลักสูตรมุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีจำนวนมหาศาล ที่มีหลากหลายรูปแบบ มาเป็นสารสนเทศที่มีคุณค่าทางธุรกิจสามารถนำไปประยุคต์ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร สร้างโอกาสทางการตลาดเเละเเข่งขันทางธุรกิจได้ บัณฑิตที่จบการศึกษาจะมีทักษะที่จำเป็นในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น กระบวนการการรวบรวมและจัดการช้อมูล (Data Preparation) โดยเฉพาะข้อมูลจาก Social media ที่มีความต่อเนื่องสูงเเบบ unstructured data, วิธีการ (Algorithms)ในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Machine Learning ตลอดจนวิธีการนำเสนอสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์ในรูปเเบบที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ

จุดเด่นของเเขนง Data Analytics 
 
1. การปฏิบัติการในหัอง Lab ที่สามารถรองรับข้อมูลที่มีจำนวนมหาศาลในการวิเคราะห์ได้
2. การปฏิบัติการสำหรับวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมระดับ Enterprise
3. เป็นหลักสูตรที่เปิดใหม่ทันสมัย อยู่ในความต้องการของตลาดเเรงงานอุตสาหกรรม
4. การอบรมนอกหลักสูตร ที่เปิดอบรมโดย คณะ IT ในฐานะ ศูนย์อบรม ของ Oracle Academy อย่างเป็นทางการ   

แขนงการวิเคราะห์ข้อมูล จะมีการใช้ Software ใน LAB ที่เกี่ยวข้องกับ ความน่าจะเป็นและสถิติ เช่น R Programming, การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น Python - MapReduce บน HaDoop, การ Query ข้อมูลทั้ง SQL เเละ NoSQL, การจัดกลุ่มและการจำแนก แบบจำลองคณิตศาสตร์ การจำลองข้อมูลสปาเชี่ยด้วยวิธีทางสถิติ, การออกแบบดาต้าวิชัลไลซ์ (Data Visualization) เป็นเครื่องมือในการทดลอง
 

การจัดการในเศรษฐกิจดิจิทัล (Management in Digital Economy)

 

ภาพ: ปิด Class หลักสูตร IT Management ของ MSIT รุ่น 10
 
หลักสูตรมุ่งเน้นศึกษาโมเดลธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนบทบาทและทักษะที่จำเป็นของผู้บริหารทางด้านสารสนเทศ (CIO) ในการขับเคลื่อนองค์กร โดยมีมุมมองในการบริหารเพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปช่วยสนับสนุนการดำเนินงานในองค์กรดิจิทัลแบบความต่อเนื่องและยั่งยืน อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงโอกาสในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างรายได้ให้กับองค์กร

จุดเด่นของเเขนง Management in Digital Economy 
 
1. การปฏิบัติการสำหรับการศึกษาเกี่ยวกับ ERP (Enterprise Resource Planning)ดัวยโปรแกรม SAP
2. การปฏิบัติการสำหรับระบบอัฉริยะทางธุรกิจ DSS (Decision Support System) เพื่อช่วยผู้บริหารในการวิเคราะห์ข้อมูลและค้นพบโอกาสทางธุรกิจในเชิงกลยุทธ์อย่างถูกต้องด้วยโปรแกรม SAS
3. มีการเพิ่มเนื้อหาวิชา Digital Marketing ในการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อขับเคลื่อนองค์กรดิจิตอลให้ประสบความสำเร็จ
4. การอบรมนอกหลักสูตร ที่เปิดอบรมโดย คณะ IT ในฐานะ ศูนย์อบรม ของ Oracle Academy อย่างเป็นทางการ  
 

การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Modern Technology Development)

 

ภาพ: MSIT รุ่น 1
 
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะที่จำเป็นในด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบซอฟต์แวร์อย่างเป็นระบบ ทั้ง Front-end เเละ Back-end นักศึกษาสามรถเรียนรู้จากการใช้งานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และ ซอร์ฟแวร์บน Platform ต่างๆ เช่น Web-based or Standalone, Mobile, อุปกรณ์เกี่ยวกับ Internet of Things ด้วยผลิตภัณฑ์ชั้นนำของโลกภายในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย บัณทิตที่จบการศึกษาจะมีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถออกแบบและพัฒนาซอร์ฟแวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถบูรณาการกับเทคโนโลยีสารสนที่ทันสมัยบน Devices ต่างๆ รวมถึงโมเดลการทำธุรกิจด้วยการตลาดดิจิตอล (digital marketing) อีกด้วย

จุดเด่นของเเขนง Modern Technology Development
 
1. มีการเขียนโปรแกรมบน Software ที่ใช้จะเป็นระดับ Enterprise ภาษาที่ใช้จะมีทั้ง Java, JSP, Microsoft .NET Framework (C#, ASP.NET เป็นต้น)
2. มีการเขียนโปรแกรมบน IOS Devices ต่างๆ เช่น Iphone, IPad
3. มีการเขียนโปรแกรมระหว่างอุปกรณ์ให้ประสานงานกันได้ (Internet of Things)
4. มีการเพิ่มเนื้อหาวิชา Digital Marketing เพื่อรองรับการขับเคลื่อนธุรกิจในองกรค์ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเเท้จริง
5. การอบรมนอกหลักสูตร ที่เปิดอบรมโดย คณะ IT ในฐานะ ศูนย์อบรม ของ Oracle Academy อย่างเป็นทางการ  
 

หลักสูตรปีการศึกษา 2559 มีการเปลี่ยนแปลงภายในหลักสูตรที่เกิดขึ้นมีดังนี้ 
 
- มีการปรับเพิ่มจำนวนหน่วยกิตจาก 36 หน่วยกิตเป็น 39 หน่วยกิตเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนวิชาความรู้พื้นฐานมากขึ้น
- การเลือกแผนการศึกษาว่าจะเป็นแผน ก หรือแผน ข จะทำในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำความรู้จักกับหลักสูตรและมีเวลาตัดสินใจแนวทางของตนเอง
- มีการเพิ่มรายวิชาในเเขนง Data Analytics ซึ่งกำลังเป็นสาขาอาชีพที่ภาคอุตสาหกรรมกำลังต้องการอยู่ ณ ขนาดนี้ อาทิเช่น หลักเบื้องต้นของวิทยาการข้อมูล (Fundamental of Data Science), ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ (Big Data and Analysis), เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล (Tools and Programming for Data Analytics) นอกจากนั้นหลักสูตรใหม่ยังปรับปรุงรายวิชาในแขนง Modern Technology Development ในการเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับการพัฒนา Software ด้วย Technology ในปัจจุบัน อาทิเช่น การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์มือถือ (Mobile Application Programming), การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง (Developing Applications on Internet of Things Devices) สุดท้ายในส่วนของแขนง Management in Digital Economy ได้มีการปรับปรุงรายวิชาให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจดิจิทัล

โครงสร้างหลักสูตร MSIT หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2559 

แผน ก (ทำวิจัย)

1. จำนวนหน่วยกิต   39 หน่วยกิต
2. องค์ประกอบของหลักสูตร 
          ก.  หมวดวิชาบังคับ   15 หน่วยกิต
          ข.  หมวดวิชาสัมมนา   4 หน่วยกิต
          ค.  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์  20 หน่วยกิต
หมายเหตุ: การเรียนในเเผน ก. จะต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยยอมรับจึงจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้
 
แผน ข (ไม่ทำวิจัย)

1. จำนวนหน่วยกิต   39 หน่วยกิต
2. องค์ประกอบของหลักสูตร 
          ก.  หมวดวิชาบังคับ   15 หน่วยกิต
          ข.  หมวดวิชาเเขนง   18 หน่วยกิต
          ค.  หมวดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ  6 หน่วยกิต
 
รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีดังต่อไปนี้
  • ITEC 0700 ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)
  • ITEC 0701 คณิตศาสตร์สำหรับงานวิจัย (Mathematics for Research)
  • ITEC 0702 สัมมนา 1 (Seminar I)
  • ITEC 0703 สัมมนา 2 (Seminar-II)
  • ITEC 0704 วิทยานิพนธ์ 1 (Thesis-I)
  • ITEC 0705 วิทยานิพนธ์ 2 (Thesis-II)
  • ITEC 0706 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks) *
  • ITEC 0707 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการองค์กร (Information Technology for Organization Management)
  • ITEC 0708 การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล (Database Design and Management)*
  • ITEC 0709 การประมวลผลบนคลาวด์และการใช้งาน (Cloud Computing and Implementation)
  • ITEC 0710 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องการจัดการระบบสารสนเทศ (Information System Management Related Standards)
  • ITEC 0712 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 (Independent Study I)
  • ITEC 0713 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 2 (Independent Study II)
  • ITEC 0760 หลักเบื้องต้นของวิทยาการข้อมูล (Fundamental of Data Science)
  • ITEC 0761 การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)*
  • ITEC 0762 การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining)*
  • ITEC 0763 ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ (Big Data and Analysis)
  • ITEC 0764 เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล (Tools and Programming for Data Analytics)*
  • ITEC 0765 การจัดการโครงการ (Project Management)
  • ITEC 0766 การจัดการข้อมูลและการแสดงภาพนามธรรม (Data Management and Visualization)*
  • ITEC 0767 หัวข้อเฉพาะทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Selected Topics in Data Analytics )
  • ITEC 0770 เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการธุรกิจ (Information Technology in Business Management)
  • ITEC 0771 การจัดการห่วงโซ่อุปทานในเศรษฐกิจดิจิทัล (Supply Chain Management in Digital Economy)
  • ITEC 0772 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)*
  • ITEC 0773 การวางแผนทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning)*
  • ITEC 0774 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการตลาดดิจิทัล (E-Business and Digital Marketing)
  • ITEC 0775 การจัดการสมรรถนะและองค์ความรู้ (Competency and Knowledge Management)
  • ITEC 0776 การเป็นผู้ประกอบการในเศรษฐกิจดิจิทัล (Entrepreneurship in Digital Economy)
  • ITEC 0777 หัวข้อเฉพาะทางด้านการจัดการในเศรษฐกิจดิจิทัล (Selected Topics in Management in Digital Economy)
  • ITEC 0780 การออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศสมัยใหม่ (Modern Information Systems Analysis and Design)
  • ITEC 0781 เทคโนโลยีเว็บสมัยใหม่ (Modern Web Technology)*
  • ITEC 0782 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์มือถือ (Mobile Application Programming)*
  • ITEC 0783 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง (Developing Applications on Internet of Things Devices)*
  • ITEC 0784 การสร้างและออกแบบเชิงวัตถุ (Object Oriented Design and Construction)
  • ITEC 0785 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสคริบต์ (Script Language Programming)*
  • ITEC 0786 หัวข้อเฉพาะทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Selected Topics in Modern Technology Development)
หมายเหตุ: วิชาที่มีเครื่องหมาย * เป็นวิชาที่มีคาบปฏิบัติการ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

(1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า
(2) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าเรียนได้
(3) ไม่มีความประพฤติที่สังคมรังเกียจและไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี


ระบบการจัดการศึกษา 

การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค หลักสูตร 2 ปี (ไม่มีการจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน)
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม

เวลาเรียน 

วันเสาร์-อาทิตย์ 9.00-18.30
 
การรับสมัคร
 
ติดต่อสอบถาม 

บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร Q 140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทร 02-988 3666 ต่อ 4112