ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย MSCS - CSM

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศไซเบอร์ แขนงการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Management)  

ปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1

       

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ราคาต่อหน่วย

หน่วย

รวม

 

ค่าบำรุงการศึกษา

4,500

1

4,500

 

ค่าลงทะเบียน

3,000

9

27,000

 

ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

2,200

1

2,200

 

ค่าบำรุงอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ

3,200

2

 6,400

 

ค่าบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท (ต่อภาคการศึกษา)

2,000

1

2,000

 

ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ + สัมมนาวิชาการ

4,000

1

4,000

 

ค่าประกันอุบัติเหตุ

200

1

200

 
   

รวม

46,300

บาท

         

ปีที่ ภาคการศึกษาที่ 2

       
 

ราคาต่อหน่วย

หน่วย

รวม

 

ค่าบำรุงการศึกษา

4,500

1

4,500

 

ค่าลงทะเบียน

3,000

12

36,000

 
ค่าบำรุงอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ    3,200          1          3,200  

ค่าบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท (ต่อภาคการศึกษา)

   2,200          1          2,200  
   

รวม

45,700

บาท

         

ปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 (กรณี วิชาเลือก 1 ตัวเป็นวิชาบรรยาย และ อีก 1 ตัวเป็น วิชายรรยายที่มีปฏิบัติการ)

       
 

ราคาต่อหน่วย

หน่วย

รวม

 

ค่าบำรุงการศึกษา

4,500

1

4,500

 

ค่าลงทะเบียน

3,000

9

27,000

 

ค่าบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท (ต่อภาคการศึกษา)

2,000

1

2,000

 

ค่าประกันอุบัติเหตุ

200

1

200

 
   

รวม

33,700

บาท

         

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ (กรณี วิชาเลือก 1 ตัวเป็นวิชาบรรยาย และ อีก 1 ตัวเป็น วิชายรรยายที่มีปฏิบัติการ)

       
 

ราคาต่อหน่วย

หน่วย

รวม

 

ค่าบำรุงการศึกษา

4,500

1

4,500

 

ค่าลงทะเบียน

3,000

9

27,000

 

ค่าบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท (ต่อภาคการศึกษา)

 

2,000

1

2,000

 
   

รวม

33,700

บาท

         

ประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร

       

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

46,300

บาท

   

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

45,700

บาท

   

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

33,700

บาท

   

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

33,500

บาท

   

รวม

159,200

บาท