ขั้นตอนการรับสมัคร

ขั้นตอนการรับสมัคร Featured

ขั้นตอนการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

 คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Master of Science Program in Information Technology, MSIT)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครือข่ายเเละความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

(Master of Science Program in Network Engineering and Information Security, MSNE-IS)

รับสมัคร                                  1 มกราคม 2560 - 30 กรกฎาคม 2560

สมัครออนไลน์:                         http://admission.reg.mut.ac.th

สอบสัมภาษณ์                          รอบที่ 1 - วันเสาร์ที่ 25 เเละ วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 -12.00 ห้อง Q307

                                               รอบที่ 2 -วันเสาร์ที่ 25 เเละ วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 -12.00 ห้อง Q307

                                               รอบที่ 3วันเสาร์ที่ 29 เละ วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 10.00 -12.00 ห้อง Q307

                                               รอบสุดท้าย - ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 -12.00 ห้อง Q307 (นัดสัมภาษณ์ตามเวลาสะดวกของผู้สมัครเเต่ละคน)

                                                 /*ดูรายชื่อวัน-เวลาการสอบสัมภาษณ์และผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์จาก www.msit.mut.ac.th*/ (ลงประกาศก่อนวันสอบสัมภาษณ์เเต่ละรอบ 2 อาทิตย์)

ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ   รอบที่ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 รอบที่ 2 วันที่ 27 มีนาคม 2560, รอบที่ 3 วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 รอบสุดท้าย ประกาศ ณ วันสอยสัมภาษณ์

*ปฐมนิเทศ (ต่างจังหวัด)        29-30 กรกฎาคม 2560

 เริ่มเปิดการเรียนการสอน      วันสาร์ที่ 5 สิงหาคม  2560

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ

(Doctor of Philosophy in Information Technology, PhD.IT)

รับสมัคร                                   1    มกราคม 2560 -30 เมษายน 2560

สอบข้อเขียนเเละสอบสัมภาษณ์                          

-         สอบข้อเขียนพื้นฐานภาษาอังกฤษ    สอบสัมภาษณ์                          

                                                 รอบที่ 1 - วันเสาร์ที่ 25 เเละ วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 -12.00 ห้อง Q307

                                                 รอบที่ 2 -วันเสาร์ที่ 25 เเละ วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 -12.00 ห้อง Q307

                                                 รอบที่ 3 - วันเสาร์ที่ 29 เละ วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 10.00 -12.00 ห้อง Q307

                                                 รอบสุดท้าย - ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 -12.00 ห้อง Q307 (นัดสัมภาษณ์ตามเวลาสะดวกของผู้สมัครเเต่ละคน)

/*ดูรายชื่อวัน-เวลาการสอบสัมภาษณ์และผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์จาก www.msit.mut.ac.th*/ (ลงประกาศก่อนวันสอบสัมภาษณ์เเต่ละรอบ 2 อาทิตย์)

ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ   รอบที่ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 รอบที่ 2 วันที่ 27 มีนาคม 2560, รอบที่ 3 วันที่ 1 พฤษภาคม 2560  รอบสุดท้าย ประกาศ ณ วันสอยสัมภาษณ์

*ปฐมนิเทศ (ต่างจังหวัด)        29-30 กรกฎาคม 2560

 เริ่มเปิดการเรียนการสอน      วันสาร์ที่ 5 สิงหาคม  2560

 

 

 

ขั้นตอนการสมัครและสอบสัมภาษณ์

1.      การสมัคร Online

1)                 สมัคร online ได้ที่ http://admission.reg.mut.ac.th/ และชำระเงินค่าสมัคร 300 บาทภายใน 3 วัน

2)                 ตรวจสอบวันและเวลาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ www.msit.mut.ac.th (ลงประกาศก่อนวันสอบสัมภาษณ์เเต่ละรอบ 2 อาทิตย์) 

* ระหว่างรอการประกาศวันสอบสัมภาษณ์ จะมี email จากทางคณะ confirm การสมัคร เเละมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปยังผู้สมัครผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้

3)                 สอบสัมภาษณ์ (นำเอกสารประกอบการสมัครมาประกอบการสัมภาษณ์)

4)                 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะประกาศผ่านทางหน้าเว็บ www.msit.mut.ac.th  และจะต้องลงทะเบียนเข้าศึกษา ที่สำนักทะเบียน ชั้น 3 อาคาร F ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากวันประกาศผลโดยสามารถชำระเต็มหรือบางส่วนได้ 

2.      การสมัครด้วยตนเอง

1)           ซื้อและกรอกใบสมัครพร้อมยื่นเอกสารประกอบได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์        ชั้น 1 อาคาร A มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

2)           ตรวจสอบวันและเวลาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ www.msit.mut.ac.th (ลงประกาศก่อนวันสอบสัมภาษณ์เเต่ละรอบ 2 อาทิตย์) 

* ระหว่างรอการประกาศวันสอบสัมภาษณ์ จะมี email จากทางคณะ confirm การสมัคร เเละมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปยังผู้สมัครผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้

3)           สอบสัมภาษณ์(นำเอกสารประกอบการสมัครมาประกอบการสัมภาษณ์)

4)           ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะประกาศผ่านทางหน้าเว็บ www.msit.mut.ac.th  และจะต้อง   ลงทะเบียนเข้าศึกษา ที่สำนักทะเบียน ชั้น 3 อาคาร F ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากวัน   ประกาศผลโดยสามารถชำระเต็มหรือบางส่วนได้

หลักฐานการสมัครและการสอบสัมภาษณ์

1)     หลักฐานการจบการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

2)     รูปถ่าย 1 ใบ

3)     ในกรณีที่สมัครหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ แนบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

a.     หลักฐานการจบการศึกษาปริญญาโท

b.     ผลงานวิจัยที่ผ่านมาในรูปแบบบทความ หรืออื่นๆ (ถ้ามี)

4)     ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะประกาศผ่านทางหน้าเว็บ www.msit.mut.ac.th  และจะต้องลงทะเบียนเข้าศึกษา ที่สำนักทะเบียน ชั้น 3 อาคาร F ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากวันประกาศผลโดยสามารถชำระเต็มหรือบางส่วนได้

หลักสูตรและจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ

 

หลักสูตร / สาขาวิชา

 

จำนวนที่

คาดว่าจะรับ

เวลาเรียน

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

10

วันเสาร์ - อาทิตย์

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

-        แผน ก   

 

-        แผน ข มี 4 แขนงวิชา

     

1 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)   

 

2 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Management in Digital Economy)

 

3 การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Modern Technology Development)

80

10

70

วันเสาร์ - อาทิตย์

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายเเละความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

 -        แผน ก   

-        แผน ข มี 2 แขนงวิชา

     

1 ระบบเครือข่ายองค์กร (Enterprise Network System)   

 

2 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)

40

2

38

วันเสาร์ – อาทิตย์

 

 

สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เตรียมเอกสารเพื่อมาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยตัวเองดังนี้
 
1. ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา (มารับได้ที่ธุรการภาคฯ ห้องบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร Q โทรมาเช็คก่อนเผื่อธุรการไม่เข้าครับ)
2. ใบรับรองแพทย์ แค่รับรองว่าไม่เป็นโรคร้ายแรงที่เป็นปัญหาต่อการเรียน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
5. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป (ใช้รูปเดียวกับที่ติดบนบัตรสอบก็ได้)
6. สำเนา transcript ฉบับสมบูรณ์ 2 ชุด

 

ติดต่อสอบถาม

 

1 บัณฑิตศึกษา  คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาคาร Q ห้อง 307 โทร. 0-2988-3655 , 0-2988-3666 ต่อ 4111

ติดต่อ ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2 สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ  อาคาร  A ชั้น  1  โทร. 02-988-3655,

02-988-3666 ต่อ  1105 -1107

3 สำนักทะเบียน  อาคาร  F  ชั้น  3  โทร. 02-988-3655, 02-988-3666 ต่อ  2311-2317

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.