บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Graduate School) เปิดสอนในระดับปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Master of Science in Information Technology: MSIT) เเละ สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Master of Science in Network Engineering and Information Security: MSNE-IS) เเละ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Doctor of Philosophy Program in Information Technology: PhD) ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ที่ศึกษาต่อสามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อตัวเอง องค์กร หน่วยงาน และสังคม โดยมีรายละเอียดหลักสูตรดังนี้ 

ขัอมูลรายละเอียด
หลักสูตรที่สนใจ

MSIT เเหล่งรวมความรู้

16 March 2018
IT Management in Digital Economy
ที่ผ่านมานั้น ผมจะอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ ในเชิงของกระบวนการ (อันประกอบด้วยอนุกรมของกิจกรรมที่ต้องทำ) แล้วก็สรุปออกมาเป็นฟังก์ชัน (หรือ กระบวนการนั้น ๆ มีหน้าที่ทำอะไร) แล้วจึงเอาฟังก์ชันมาเทียบเคียงกับชื่อหรือโมดูลของซอฟต์แวร์ก็เพราะเราเอาชื่อของ...

.