บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Graduate School) เปิดสอนในระดับปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Master of Science in Information Technology: MSIT) เเละ สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Master of Science in Network Engineering and Information Security: MSNE-IS) เเละ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Doctor of Philosophy Program in Information Technology: PhD) ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ที่ศึกษาต่อสามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อตัวเอง องค์กร หน่วยงาน และสังคม โดยมีรายละเอียดหลักสูตรดังนี้ 

ขัอมูลรายละเอียด
หลักสูตรที่สนใจ

MSIT เเหล่งรวมความรู้

22 May 2018
IT Management in Digital Economy
บล็อกที่แล้ว ผมนำสมรรถนะในกลุ่มที่เกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของคนซึ่งถือว่าเป็นบันไดขั้นแรก หรือ Tier 1 มาเล่าให้ฟังไปแล้ว และจะเห็นว่า สมรรถนะในกลุ่มนี้จะเป็นเรื่องอุปนิสัยใจคอเป็นส่วนมาก บล็อกนี้ เรามาดูสมรรถนะในกลุ่มที่ 2 หรือ Tier 2 กัน (มันก็เหมื...

.